Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks (8 5) 243 2555
Adresas Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El  paštas rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

OLIMPIADA MANO GAUBLYS

                  Kovo 2 - 4 d. mūsų gimnazijos mokiniai dalyvauja  geografijos olimpiadoje MANO GAUBLYS. Pirmieji "Pasaulio pažinimo" olimpiadą pradeda 3b ir 4b klasių atstovai, vėliau prisijungs ir 8 - II gimn. klasių mokiniai.
 
 
 Linkime visiems sėkmės!

VILNIAUS MIESTO MOKINIŲ LANKSTINUKO "AŠ SAUGUS" KONKURSAS

Mūsų gimnazijos Ib klasės mokinės Ievos Žičkutės sukurtas lankstinukas dalyvauja konkurse "Aš saugus". Ievos diplomas 
 
Ačiū Ievai kūrybingumą ir šiai dienai aktualų informacinį darbą.
Geografijos, fizinio ugdymo ir Ib klasės vadovė mokytoja Gražina
 
Darbus galima peržiūrėti - https://vismc.lt/lankstinuko-konkurso-as-saugus-vykusio-2021-m-vasario-1-26-d-lankstinukai/

Online renginys "Išsilavinimas ir karjera 2021"

Prisitaikydami prie esamos situacijos, savo kasmetinę parodą 'Išsilavinimas ir karjera' keliame į virtualią erdvę ir kovo 23-24 d. planuojame didžiausią Lietuvoje online renginį apie studijų pasirinkimą.
 
 
Renginio tema - 'Ką veikia įvairių profesijų specialistai?'. Universitetai iš skirtingų šalių pristatys daugiau nei 20 populiariausių specialybių, o tokie renginio svečiai kaip Paul De Miko, Pralaužk Vieną Šaltą, Simonacym ir kiti praves paskaitas apie šiuo metu  jaunimui aktualias temas: 'Cancel Culture', podcastai, socialinės mados, motyvacija, kova su patyčiomis ir t.t.
Renginys visiškai nemokamas, o jo metu moksleiviams pateiksime daugiau nei 16 valandų vertingo turinio!
Suprantame, jog kai kurios paskaitos vyks pamokų metu, todėl užsiregistravę dalyviai turės galimybę po renginio peržiūrėti visų pranešimų įrašus.
Nuorodos į renginio tinklalapį:
 
 
Nuoširdžiai tikime, jog renginys gali padėti moksleiviams apsispresti dėl būsimų studijų ir įgyti vertingų žinių.

OLWEUS patyčių prevencijos programa

       Olweus programa yra įgyvendinama gimnazijoje, siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas. Programos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Programą mokyklose padeda įgyvendinti norvegų paruošti lietuvių instruktoriai, kurie dirba su mokyklos bendruomene institucijos, klasės bei individualiame lygmenyse. Į programos vykdymą taip pat įtraukiami pedagogai, klasės auklėtojai, specialistai, mokiniai ir jų tėvai. Mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų galimybės patyčioms atsirasti, mažėtų aukų kančios, ir gerėtų mokinių tarpusavio santykiai.

        Programos įdiegimas vienoje mokykloje trunka 18 mėnesių. Programoje dalyvaujančių mokyklų personalas yra apmokomas programos diegimo principų, aprūpinamas reikiama metodine medžiaga ir gauna reguliarias instruktoriaus konsultacijas.

          Tikėtina, kad įdiegus programą mokykloje mokytojai ir mokiniai gebės geriau pastebėti, atpažinti ir reaguoti į patyčias, padidės mokytojų kompetencija sprendžiant patyčių atvejus, pasikeis mokyklos bendruomenės narių nuostata į patyčių reiškinį, patobulės mokytojų bei mokinių įgūdžiai spręsti konfliktus bei problemines situacijas, mokytojai ir klasių auklėtojai įgys naujų kompetencijų. Šių pokyčių pasėkoje pagerės bendras mokyklos mikroklimatas, mokyklos bendruomenės narių santykiai.

Olweus Patyčių ir smurto prevencijos programos įgyvendinimo principai:
1. Patyčių stabdymas – suaugusiojo atsakomybė ir pareiga.
2. Mokytojai itin daug šilumos ir dėmesio skiria mokiniams, įsitraukia į jų veiklas.
3. Mokykloje yra susitarta dėl teisingų ir tvirtų ribų nepriimtinam elgesiui, ir kai jos pažeidžiamos, metodiškai naudojamos neagresyvios bausmės.
4. Kiekvieno mokyklos darbuotojo kompetencija – atpažinti patyčias bei gebėjimas tinkamai į jas reaguoti.

        Olweus Patyčių prevencijos programa – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa, veikianti trijose srityse: mokyklos, klasės, individo. Šiuo tikslu mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų patyčios, mažėtų aukų kančios, ir gerėtų mokinių tarpusavio santykiai, kad nebeatsirastų tokių problemų ateityje.

 

Gimnazijoje taikomos nuobaudų kopėčios

 

 1. Intervencija į situaciją ir korekcinis pokalbis, kurį vykdo darbuotojas, kuris pastebėjo netinkamą elgėsį - iškart po įvykio.
 2. Trumpas korekcinis pokalbis su dviems suaugusiais (vienas iš jų – klasės vadovas, kitas – matęs patyčių situaciją mokytojas, administracijos atstovas, švietimo pagalbos specialistas ar kitas darbuotojas). Reikalaujama liautis netinkamai elgtis bei informuojama apie tolimesnes pasekmes nesiliovus.
 3. Susitikimas su parsižengusio mokinio tėvais ar globėjais, klasės vadovu ir administracijos atstovu. Gimnazija reikalauja liautis netinkamai elgtis, sudaromas konkrečių veiksmų planas bei tolimesnio poveikio priemonės.
 4. Netinkamo elgesio svarstymas gimnazijos Vaiko gerovės komisijoje, dalyvaujant vienam iš mokinio tėvų ar globėjų, bei (esant reikalui) taikomų poveikio priemonių koregavimas. Vaiko gerovės komisijos siūlymas skirti nuobaudą raštu: pastabą, įspėjimą ar papeikimą (priklausomai nuo netinkamo elgesio pobūdžio).
 5. VGK siūlymas tėvams perkelti mokinius į kitą mokymosi įstaigą.

Prašymas Vilniaus miesto savivaldybės Vaiko gerovės komisijai vaikui iki 16 metu skirti minimalią ar vidutinę priežiūrą.

 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos OPKUS (Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos) planas 2020-2021 mokslo metams

 

 

OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) VYKDYMAS GRIGIŠKIŲ GIMNAZIJOJE

DALYVAVIMAS OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS VYKDYME  2020-2021 MOKSLO METAIS 

Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (toliau - OPKUS) yra  vadybos priemonė, kurios  tikslas -  išlaikyti  Olweus patyčių prevencijos programos (toliau – Olweus programa) nuostatas ir užtikrinti programoje taikomų priemonių tęstinumą. 

Mokykloje taikomos OPKUS priemonės reiškia sistemingą ir ilgalaikį požiūrį į patyčių prevenciją ir atitinka OPPP kokybės reikalavimus bei pačios mokyklos tikslus ir siekius, išdėstytus mokyklos kokybės plane. 

OPKUS turi būti integruota į visas įprastines mokyklos veiklas. Už integravimą atsakingi ir Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas, ir mokyklos vadovybė, tačiau pagrindinę atsakomybę vis dėlto priisima mokyklos vadovybė. Kokybės plano parengimas yra svarbi šio darbo dalis. 

Sėkmingai integravus OPKUS į bendrą mokyklos veiklą, ji ne tik tampa veiksminga patyčių prevencijos priemone, bet ir prisideda prie teigiamo mokyklos įvaizdžio kūrimo bendruomenėje.

 Pradedant įgyvendinti OPKUS, konsultacijų bei paramos galima kreiptis į Olweus programos  nacionalinės koordinavimo grupės atstovus, kurie koordinuoja OPKUS įgyvendinimą šalies mokyklose. Mokykla, įdiegusi OPKUS ir norinti tapti sertifikuota Olweus vardo mokykla, turėtų kreiptis į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą, kuris pasirūpins mokyklos audito organizavimu. 

OPKUS diegimas mokykloje:

 • Padeda išlaikyti mokykloje Olweus programos įgyvendinimo laikotarpiu pasiektus rezultatus; 
 • Sudaro prielaidas pasinaudoti mokyklos personalo kompetencijomis, įgytomis Olweus programos vykdymo metu; 
 • Padeda sistemingai vykdyti patyčių prevenciją; 
 • Suteikia galimybę atlikti mokinių apklausą Olweus klausimynu ir tokiu būdu stebėti patyčių lygio ir ypatumų kaitą mokykloje; 
 • Padeda telkti mokyklos bendruomenę imantis veiksmų kovai prieš patyčias bei leidžia įvertinti tų veiksmų efektyvumą.

 

OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS GRIGIŠKIŲ GIMNAZIJA

 

Olweus patyčių ir smurto prevencijos programos tikslas: sukurti saugią aplinką bei išmokyti mokyklos bendruomenę atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.

Kas yra patyčios?

Nuolatinis fizinės ir psichologinės jėgos panaudojimas, sąmoningai siekiant sužeisti ar įskaudinti kitą asmenį, kuris negali savęs apginti.

Trys elgesio kriterijai:

1. Agresyvus – tyčinis, ketinant užgauti ar įskaudinti.

2. Pasikartojantis – 2-3 kartus per mėnesį ar dažniau, tęsiasi ilgą laiką.

3. Jėgos persvara – skriaudėjas psichologiškai ar fiziškai stipresnis ir skriaudžiamasis negali apsiginti.

Patyčių priežastys

• Įgimtos savybės.

• Tėvų reagavimas: meilės, šilumos stoka.

• Tėvų pažeminimas ir fizinės bausmės.

• Tėvų priežiūros ir tvirtų elgesio ribų stoka.

• Nepastovi, išplėsta šeimos struktūra, nenustatyta tvarka.

Smurtinis elgesys žiniasklaidoje ir kompiuteriniuose žaidimuose.

Olweus programos patirtis pasaulyje

• Sukurta Skandinavijoje profesoriaus Dan Olweus.

• Paremta daugiau nei 35 metus trunkančiais tyrimais.

• Įgyvendinama ne tik Norvegijoje, bet ir visame pasaulyje – Airijoje, Anglijoje, Australijoje, Japonijoje, JAV, Olandijoje, Švedijoje, Vokietijoje.

• Pasaulyje pripažinta kaip efektyvi patyčių mažinimo programa.

• Programos įvertinimai rodo, kad po 1,5 metų Programoje dalyvaujančiose mokyklose Norvegijoje sumažėjo:

1. Patyčių mastas.

2. Mokinių muštynės, vogimas, chuliganiškas elgesys.

3. Pagerėjo tvarka klasėse.

4. Pasikeitė požiūris į mokyklą.

Kodėl reikalinga programa?

• Didžiulės ilgalaikės pasekmės:

1. Aukoms: pažeminimas, depresija, baimė, savęs nuvertinimas, mokyklos nelankymas, mintys apie savižudybę, smurtinės reakcijos.

2. Skriaudėjams: neretai tampa nusikaltėliais – vagia, chuliganiškai elgiasi, vartoja alkoholį.

3. Mokyklos sistemai: prarasta garbė ir pasitikėjimas, psichologinė atmosfera tampa agresyvi ir nesaugi.

• Reikalinga ilgalaikė programa, kuri įtrauktų visą mokyklos bendruomenę, ne vien mokytojus.

• Programa, kuri būtų taikoma visiems mokiniams, ne tik tiems, kurie patiria patyčias.

Olweus programa GIMNAZIJOJE

• 2015-2016 m. m. pradėta įgyvendinti Olweus patyčių prevencinė programa.

• Sertifikuota OLWEUS vardo mokykla 2018-2020 m. m. 

• Veiklos (priemonės), skirtos daugiausia suaugusiems (mokyklos personalas supažindinamas su programa).

• Kiekvieno mokyklos darbuotojo kompetencija – atpažinti patyčias bei gebėjimas į jas tinkamai reaguoti.

• Mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų patyčių, gerėtų mokinių tarpusavio santykiai.

• Mokykloje yra susitarta dėl nepriimtino elgesio teisingų ir tvirtų ribų: vedamos klasės valandėlės, nustatytos mokyklos ir klasės elgesio taisyklės.

Taisyklės, nukreiptos prieš patyčias 

1. Mes nesityčiosime iš kitų.

2. Mes stengsimės padėti tiems mokiniams, iš kurių tyčiojasi kiti.

3. Mes stengsimės bendrauti su tais, kuriuos atstumia kiti.

4. Jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje ir/arba namuose.

Daugiau informacijos apie Olweus patyčių  prevencijos programą rasite ČIA. 


Detaliau »

Projektas „Judėjimas yra džiaugsmas“

        Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija 2021 – 02 - 01 pradėjo vykdyti projektą „Judėjimas yra džiaugsmas“, skirtą priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 1 – 4 klasių mokiniams  rusų ugdomąja kalba. Projekto koordinatorės yra pradinio ugdymo mokytoja Alesia Romanovskienė ir šokių bei fizinio ugdymo vyresnioji mokytoja Anželika Klimaševskaja-Bartkevičienė. Projektas bus vykdomas keliais etapais iki 2022 – 12 - 31.

Šiuo metu yra atlikta tokia veikla:

 1. Įsigytas reikalingas sporto inventorius, sukomplektuota sporto ir choreografijos salėse reikalinga įranga.  
 2. Projektas vykdomas nuotoliniu būdu sinchroninių pamokų metu, pamokos vyksta pagal tvarkaraštį.
 3. Projekto koordinatorės suplanavo veiklas, aptarė jas ir pasidalijo fizinio ugdymo rekomendacijomis su kitais pradinio ugdymo mokytojais dėl pamokų turinio arba kaip mokiniams pasiruošti priemones namų sąlygomis:
 • pasiimti mažą kamuoliuką, dėžutę ar kibirą, į kur galima įmesti kamuolį
 • panaudoti kėdę, pro kurios kojas būtų galima lįsti pirmyn ir atgal
 • rasti neslidų maišą, įlindus į kurį galima šuoliuoti aplink kėdę arba kitą buities objektą

Pirmo etapo metu pradėta vykdyti ir kita veikla – mokiniai supažindinti su šiaurietišku ėjimu, jo inventoriumi. Mokiniams paaiškinta, kaip  pasiruošti treniruotei, kaip reikia taisyklingai judėti. Buvo demonstruojamos ir reguliuojamos šiaurietiško ėjimo lazdos. Vėliau vyko mankšta su lazdomis ir atliekami pirmieji taisyklingi žingsniai. Pamokos metu buvo pateikta video nuoroda, peržiūrima video pamoka ir aptarta, kaip taisyklingai judėti:

https://www.youtube.com/watch?v=Z9RhuBawSvg&ab_channel=NordicFit

Mokiniai turėjo savarankiškai pasiruošti lazdas (jeigu turėjo - šiaurietiško ėjimo lazdas,  o jei neturėjo, tai tiko paprastos arba slidžių lazdos).  Pamokos vyko sinchroniniu būdu pagal tvarkaraštį. Projektas teikia džiaugsmą judėti mėgstantiems priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokiniams, o ypač reikalingas jis dabar, žiemos ir dar karantino metu.

 

 


ESTIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENA

 

 

Gimnazijos bendruomenė sveikina Estijos tautą su Nepriklausomybės diena!