Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks: 8-5-2432555
Adresas: Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El p.: rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

OLWEUS patyčių prevencijos programa

       Olweus programa yra įgyvendinama gimnazijoje, siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas. Programos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Programą mokyklose padeda įgyvendinti norvegų paruošti lietuvių instruktoriai, kurie dirba su mokyklos bendruomene institucijos, klasės bei individualiame lygmenyse. Į programos vykdymą taip pat įtraukiami pedagogai, klasės auklėtojai, specialistai, mokiniai ir jų tėvai. Mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų galimybės patyčioms atsirasti, mažėtų aukų kančios, ir gerėtų mokinių tarpusavio santykiai.

        Programos įdiegimas vienoje mokykloje trunka 18 mėnesių. Programoje dalyvaujančių mokyklų personalas yra apmokomas programos diegimo principų, aprūpinamas reikiama metodine medžiaga ir gauna reguliarias instruktoriaus konsultacijas.

          Tikėtina, kad įdiegus programą mokykloje mokytojai ir mokiniai gebės geriau pastebėti, atpažinti ir reaguoti į patyčias, padidės mokytojų kompetencija sprendžiant patyčių atvejus, pasikeis mokyklos bendruomenės narių nuostata į patyčių reiškinį, patobulės mokytojų bei mokinių įgūdžiai spręsti konfliktus bei problemines situacijas, mokytojai ir klasių auklėtojai įgys naujų kompetencijų. Šių pokyčių pasėkoje pagerės bendras mokyklos mikroklimatas, mokyklos bendruomenės narių santykiai.

Olweus Patyčių ir smurto prevencijos programos įgyvendinimo principai:
1. Patyčių stabdymas – suaugusiojo atsakomybė ir pareiga.
2. Mokytojai itin daug šilumos ir dėmesio skiria mokiniams, įsitraukia į jų veiklas.
3. Mokykloje yra susitarta dėl teisingų ir tvirtų ribų nepriimtinam elgesiui, ir kai jos pažeidžiamos, metodiškai naudojamos neagresyvios bausmės.
4. Kiekvieno mokyklos darbuotojo kompetencija – atpažinti patyčias bei gebėjimas tinkamai į jas reaguoti.

        Olweus Patyčių prevencijos programa – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa, veikianti trijose srityse: mokyklos, klasės, individo. Šiuo tikslu mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų patyčios, mažėtų aukų kančios, ir gerėtų mokinių tarpusavio santykiai, kad nebeatsirastų tokių problemų ateityje.

 

Gimnazijoje taikomos nuobaudų kopėčios

 

  1. Intervencija į situaciją ir korekcinis pokalbis, kurį vykdo darbuotojas, kuris pastebėjo netinkamą elgėsį - iškart po įvykio.
  2. Trumpas korekcinis pokalbis su dviems suaugusiais (vienas iš jų – klasės vadovas, kitas – matęs patyčių situaciją mokytojas, administracijos atstovas, švietimo pagalbos specialistas ar kitas darbuotojas). Reikalaujama liautis netinkamai elgtis bei informuojama apie tolimesnes pasekmes nesiliovus.
  3. Susitikimas su parsižengusio mokinio tėvais ar globėjais, klasės vadovu ir administracijos atstovu. Gimnazija reikalauja liautis netinkamai elgtis, sudaromas konkrečių veiksmų planas bei tolimesnio poveikio priemonės.
  4. Netinkamo elgesio svarstymas gimnazijos Vaiko gerovės komisijoje, dalyvaujant vienam iš mokinio tėvų ar globėjų, bei (esant reikalui) taikomų poveikio priemonių koregavimas. Vaiko gerovės komisijos siūlymas skirti nuobaudą raštu: pastabą, įspėjimą ar papeikimą (priklausomai nuo netinkamo elgesio pobūdžio).
  5. VGK siūlymas tėvams perkelti mokinius į kitą mokymosi įstaigą.

Prašymas Vilniaus miesto savivaldybės Vaiko gerovės komisijai vaikui iki 16 metu skirti minimalią ar vidutinę priežiūrą.

 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos OPKUS (Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos) planas 2017-2018 mokslo metams

 

 

OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) VYKDYMAS GRIGIŠKIŲ GIMNAZIJOJE

DALYVAVIMAS OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS VYKDYME  2017-2018 MOKSLO METAIS 

Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (toliau - OPKUS) yra  vadybos priemonė, kurios  tikslas -  išlaikyti  Olweus patyčių prevencijos programos (toliau – Olweus programa) nuostatas ir užtikrinti programoje taikomų priemonių tęstinumą. 

Mokykloje taikomos OPKUS priemonės reiškia sistemingą ir ilgalaikį požiūrį į patyčių prevenciją ir atitinka OPPP kokybės reikalavimus bei pačios mokyklos tikslus ir siekius, išdėstytus mokyklos kokybės plane. 

OPKUS turi būti integruota į visas įprastines mokyklos veiklas. Už integravimą atsakingi ir Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas, ir mokyklos vadovybė, tačiau pagrindinę atsakomybę vis dėlto priisima mokyklos vadovybė. Kokybės plano parengimas yra svarbi šio darbo dalis. 

Sėkmingai integravus OPKUS į bendrą mokyklos veiklą, ji ne tik tampa veiksminga patyčių prevencijos priemone, bet ir prisideda prie teigiamo mokyklos įvaizdžio kūrimo bendruomenėje.

 Pradedant įgyvendinti OPKUS, konsultacijų bei paramos galima kreiptis į Olweus programos  nacionalinės koordinavimo grupės atstovus, kurie koordinuoja OPKUS įgyvendinimą šalies mokyklose. Mokykla, įdiegusi OPKUS ir norinti tapti sertifikuota Olweus vardo mokykla, turėtų kreiptis į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą, kuris pasirūpins mokyklos audito organizavimu. 

OPKUS diegimas mokykloje:

  • Padeda išlaikyti mokykloje Olweus programos įgyvendinimo laikotarpiu pasiektus rezultatus; 
  • Sudaro prielaidas pasinaudoti mokyklos personalo kompetencijomis, įgytomis Olweus programos vykdymo metu; 
  • Padeda sistemingai vykdyti patyčių prevenciją; 
  • Suteikia galimybę atlikti mokinių apklausą Olweus klausimynu ir tokiu būdu stebėti patyčių lygio ir ypatumų kaitą mokykloje; 
  • Padeda telkti mokyklos bendruomenę imantis veiksmų kovai prieš patyčias bei leidžia įvertinti tų veiksmų efektyvumą.

 

(Šaltinis: http://www.sppc.lt/index.php?-262879487 )

 

OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS GRIGIŠKIŲ GIMNAZIJA

 

Olweus patyčių ir smurto prevencijos programos tikslas: sukurti saugią aplinką bei išmokyti mokyklos bendruomenę atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.

Kas yra patyčios?

Nuolatinis fizinės ir psichologinės jėgos panaudojimas, sąmoningai siekiant sužeisti ar įskaudinti kitą asmenį, kuris negali savęs apginti.

Trys elgesio kriterijai:

1. Agresyvus – tyčinis, ketinant užgauti ar įskaudinti.

2. Pasikartojantis – 2-3 kartus per mėnesį ar dažniau, tęsiasi ilgą laiką.

3. Jėgos persvara – skriaudėjas psichologiškai ar fiziškai stipresnis ir skriaudžiamasis negali apsiginti.

Patyčių priežastys

• Įgimtos savybės.

• Tėvų reagavimas: meilės, šilumos stoka.

• Tėvų pažeminimas ir fizinės bausmės.

• Tėvų priežiūros ir tvirtų elgesio ribų stoka.

• Nepastovi, išplėsta šeimos struktūra, nenustatyta tvarka.

Smurtinis elgesys žiniasklaidoje ir kompiuteriniuose žaidimuose.

Olweus programos patirtis pasaulyje

• Sukurta Skandinavijoje profesoriaus Dan Olweus.

• Paremta daugiau nei 35 metus trunkančiais tyrimais.

• Įgyvendinama ne tik Norvegijoje, bet ir visame pasaulyje – Airijoje, Anglijoje, Australijoje, Japonijoje, JAV, Olandijoje, Švedijoje, Vokietijoje.

• Pasaulyje pripažinta kaip efektyvi patyčių mažinimo programa.

• Programos įvertinimai rodo, kad po 1,5 metų Programoje dalyvaujančiose mokyklose Norvegijoje sumažėjo:

1. Patyčių mastas.

2. Mokinių muštynės, vogimas, chuliganiškas elgesys.

3. Pagerėjo tvarka klasėse.

4. Pasikeitė požiūris į mokyklą.

Kodėl reikalinga programa?

• Didžiulės ilgalaikės pasekmės:

1. Aukoms: pažeminimas, depresija, baimė, savęs nuvertinimas, mokyklos nelankymas, mintys apie savižudybę, smurtinės reakcijos.

2. Skriaudėjams: neretai tampa nusikaltėliais – vagia, chuliganiškai elgiasi, vartoja alkoholį.

3. Mokyklos sistemai: prarasta garbė ir pasitikėjimas, psichologinė atmosfera tampa agresyvi ir nesaugi.

• Reikalinga ilgalaikė programa, kuri įtrauktų visą mokyklos bendruomenę, ne vien mokytojus.

• Programa, kuri būtų taikoma visiems mokiniams, ne tik tiems, kurie patiria patyčias.

Olweus programa GIMNAZIJOJE

• 2015-2016 m. m. pradėta įgyvendinti Olweus patyčių prevencinė programa.

• Veiklos (priemonės), skirtos daugiausia suaugusiems (mokyklos personalas supažindinamas su programa).

• Kiekvieno mokyklos darbuotojo kompetencija – atpažinti patyčias bei gebėjimas į jas tinkamai reaguoti.

• Mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų patyčių, gerėtų mokinių tarpusavio santykiai.

• Mokykloje yra susitarta dėl nepriimtino elgesio teisingų ir tvirtų ribų: vedamos klasės valandėlės, nustatytos mokyklos ir klasės elgesio taisyklės.

Taisyklės, nukreiptos prieš patyčias 

1. Mes nesityčiosime iš kitų.

2. Mes stengsimės padėti tiems mokiniams, iš kurių tyčiojasi kiti.

3. Mes stengsimės bendrauti su tais, kuriuos atstumia kiti.

4. Jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje ir/arba namuose.

Daugiau informacijos apie Olweus patyčių  prevencijos programą rasite ČIA. 


Detaliau »

APKABINKIME ŽEMĘ

Žaliuoja Žemė –visiems gražu.
Kai žydi gėlės, lakstyt smagu.

 

Nebus to grožio,vai negerai,
Jei Žemę skriausim blogais darbais.

 

Pravirks nuo šiukšlių gėlių laukai,
Ir džiaugsmo mūsų neliks tikrai!

 

Mylėkim Žemę, – juk mes iš jos.
Te saulė šviečia širdelės mus.

 

      1971 m Jungtinės Tautos pavasario lygiadienį, kovo 20 dieną, paskelbė Pasauline Žemės diena. Mūsų gimnazijos bendruomenė - moksleiviai, mokytojai, tėveliai bei globėjai - prisijungė prie šios gražios šventės minėjimo. Vieni trumpam tapo geografais, keliautojais, kiti - mokslininkais, biologais, treti – menininkais. Rūšiavo plastikinius indelius, aliuminio skardines, kūrė įvairiausius darbelius, atliko bandymus.

Žemės diena mus ragina ir įpareigoja konkrečiais darbais prisidėti prie gamtinės aplinkos puoselėjimo ir saugojimo. Tą galime atlikti kiekvienas savo kieme, namų aplinkoje, darbo vietoje.

 

Rūpintis Žemės išsaugojimu privalome visi. KIEKVIENĄ DIENĄ!

 

Visi mylintys bei tausojantys savo namus - Žemę 

    

 

Daugiau nuotraukų

 

 


Detaliau »

Projekto „Dideli maži ekranai“ pirmoji pamoka „Internetiniai memai“

          Mūsų gimnazijoje vykdomas projektas skirtas medijų raštingumui "Dideli maži ekranai“. 2017-03-16 dieną anglų kalbos mokytoja Jelena Boroda vedė atvirą pamoką I ab gimnazijos klasių mokiniams. Pamokos tema "Socialiniai tinklai: internetiniai memai". Pamokoje  dalyvavo  svečiai: projekto kuratorė  p. Aliona,  gimnazijos direktorė p. Hanka, pavaduotoja ugdymui Ala Vakar, I a gimnazijos klasės auklėtoja Tatjana Biskupska, lietuvių kalbos mokytoja Dalia Gaurytė, istorijos mokytoja Daiva Griškevičienė. Jelena Boroda pamokos metu mokinius supažindino su internetinių memų atsiradimo istorija, analizavo kokias informacines, emocines ir užslėptas žinutes transliuoja mums memai. Pamokos pabaigoje apibendrinus įgytas žinias ir gebėjimus, mokiniai buvo pakviesti dalyvauti internetinių memų kūrimo konkurse.

 

Daugiau nuotraukų


Chemijos laboratorijoje vyko praktinis seminaras moksleiviams

     2017 m. kovo 15 d. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto chemijos laboratorijoje vyko praktikumų ciklo „Chemija – tai viskas, kas mus supa“ praktinis seminaras „Organinių ir neorganinių junginių išskyrimas ir gryninimas“ Vilniaus Grigiškių gimnazijos 10-12 kl. moksleiviams, juos lydėjo chemijos mokytoja Jelena Šuškevič.

    Chemijos katedros vedėja I. Čerčikienė supažindino moksleivius su saugaus darbo Chemijos laboratorijoje taisyklėmis ir aptarė medžiagų gryninimo būdus.

  Moksleiviai, vadovaujami dėstytojos Irenos, laborančių Karolinos ir Viktorijos, Soksleto aparate pagamino dilgėlių ekstraktą, ištyrė jo juslinės savybes. Iš arbatžolių sublimavimo būdu išskyrė kofeiną, gautus jo kristalus stebėjo pro mikroskopą, atliko jodo sublimaciją, išbandė jo tirpumą įvairiuose tirpikliuose. Iš morkų sulčių aliejumi išekstrahavo karotiną ir tirpius aliejuje A ir D vitaminus bei dalomajame piltuve atskyrė tarpusavyje nesimaišančius sluoksnius. Etanoliu iš dilgėlių išekstrahavo chlorofilą, atskyrė žalios spalvos pigmentą chlorofilą nuo geltonos spalvos – ksantofilo. Adsorbcinės chromatografijos būdu aliuminio oksido kolonėlėje išskyrė spalvotas Fe3+ (geltona), Cr3+(melsvai pilka), Cu2+ (žydra)  ir Co2+ (rausva) jonų zonas; vario tetraamoniako sulfato tirpalu patikrino silikagelio adsorbcines-desorbcines savybes. Kiekviena moksleivių grupė pristatė ir aptarė eksperimento rezultatus.

     Vilniaus Grigiškių gimnazijos moksleiviai lankėsi Chemijos laboratorijoje antrą kartą. Buvo sukurta dalykiška ir darbinga aplinka.

 

Daugiau nuotraukų


Kovo 11-osios - Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena

     Šiandien, kovo 10 d. mūsų gimnazijos mokiniai, mokytojai ir mokinių tėveliai minėjo dvidešimt septintąsias Nepriklausomybės atgavimo metines. Šia proga mokiniai  parengė įdomią programą: griežė smuiku, šoko, dainavo,  deklamavo. Jau daugelį metų mokykloje yra rengiami Lietuvos Respublikos atkūrimo dienos – Kovo 11 - osios iškilmingi minėjimai, siekiant ugdyti mokinių pilietiškumą, puoselėti Tėvynės meilę ir branginti nepriklausomos tautos vertybes. Dėkojame: direktorės pavaduotojai ugdymui Alai Vakar, lietuvių kalbos mokytojoms: Ingai Razulevičiūtei, Audronei Antropikienei, Vilmai Markevičienei,  pradinių klasių mokytojoms Kristinai Zenkevič ir Evai Baranovskai, muzikos mokytojai Jolantai Jodkienei, choreografijos mokytojai Anželikai Klimaševskajai-Bartkevičienei, dailės mokytojai Nijolei Jodkienei ir mokiniams, kurie noriai padėjo sukurti šventinę programą ir joje dalyvavo. Atsakingos už renginį istorijos mokytoja Daiva Griškevičienė ir lietuvių kalbos mokytoja Dalia Gaurytė. 

 

Daugiau nuotraukų


Nacionalinis konkursas „Lietuvos istorijos žinovas

        

         Lietuvos istorijos mokytojų asociacija organizavo Nacionalinį konkursą „Lietuvos istorijos žinovas", kuriame dalyvavo ir mūsų gimnazijos II-IV gimnazijos klasių mokiniai.  Konkursas vyko 2017 m. kovo 10 d. (penktadienį) 10.00 val.. Konkursu siekiama prasmingai paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą, ugdyti nuostatą, kad kiekvienas turi gerai žinoti ir suprasti savo tautos istoriją, stiprinti tapatumo ir pasididžiavimo jausmą savo valstybe. Taip pat siekiama skatinti visuomenės bendruomeniškumą, puoselėti savo krašto tradicijų išugdytas dvasines vertybes. Atsakingos už konkurso organizavimą istorijos mokytojos Daiva Griškevičienė ir Božena Sienkievič.