Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks: 8-5-2432555
Adresas: Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El p.: rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

Nuostatai

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto  savivaldybės tarybos

2015 m. liepos 15 d.

sprendimu Nr. 1 – 112

 

 

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ GIMNAZIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Biudžetinės įstaigos Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos nuostatai (toliau – Nuostatai) nurodo Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos (toliau - Gimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, gimnazijos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumentų išdavimą, Gimnazijos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, sąskaitas Lietuvos

Respublikoje įregistruotuose bankuose, gali turėti atributiką. Savo veikloje Gimnazija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais. 

          3. Visas Gimnazijos pavadinimas – Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija. Sutrumpintas pavadinimas – Grigiškių gimnazija. Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre
1994 m. rugsėjo 15 d., kodas – 190661333.

          4. Gimnazijos istorija: Vilniaus apskrities archyvuose dokumentų, patvirtinančių mokyklos įkūrimą – nerasta. Trakų rajono vykdomojo komiteto 1952 m. rugpjūčio 18 d. sprendimu Nr.404 Kauno Vokės pradinė mokykla reorganizuota į Kauno Vokės septynmetę mokyklą. Kauno Vokės septynmetės mokyklos veiklos pradžia - 1952 m. rugsėjo 1 d. Trakų rajono vykdomojo komiteto 1960 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr.39 Kauno Vokės septynmetė mokykla reorganizuota į Grigiškių aštuonmetę mokyklą. Grigiškių aštuonmetės mokyklos veiklos pradžia – 1960 m. rugsėjo 1 d. Trakų rajono vykdomojo komiteto 1962 m. rugpjūčio 9 d. sprendimu Nr.290 Grigiškių aštuonmetė mokykla reorganizuota į Grigiškių vidurinę mokyklą. Grigiškių vidurinės mokyklos veiklos pradžia – 1962 m. rugsėjo 1 d. Trakų rajono vykdomojo komiteto 1989 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr.89 Grigiškių vidurinė mokykla reorganizuota į dvi vidurines mokyklas:
Grigiškių 1-ąją vidurinę mokyklą rusų ugdomąja kalba ir Grigiškių 2-ąją vidurinę mokyklą lietuvių ugdomąja kalba. Mokyklai suteiktas vardas „Grigiškių 1-oji vidurinė mokykla“. Trakų rajono savivaldybės valdybos 1998 m balandžio 22 d. sprendimu Nr. 153 mokyklai suteiktas vardas – Grigiškių vidurinė mokykla. 1999 m. gruodžio 21 d. Nr.VIII-1493 Lietuvos respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4, 14 straipsnių papildymo ir straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymu mokykla priskiriama Vilniaus miesto savivaldybei. Lietuvos Respublikos švietimo ir  mokslo ministro įsakymu Nr. V-712 „Dėl Vilniaus savivaldybės Grigiškių vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos“ akredituota vidurinio ugdymo programa. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 15 d. sprendimu Nr. 1-112 ,,Dėl Vilniaus savivaldybės Grigiškių vidurinės mokyklos (struktūros) pertvarkos“ Vilniaus savivaldybės Grigiškių vidurinė mokykla pertvarkyta į Vilniaus savivaldybės Grigiškių  gimnaziją. 

5. Gimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

6. Gimnazijos priklausomybė – Savivaldybės mokykla.

7. Gimnazijos  savininkė – Vilniaus miesto savivaldybė.

8. Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės taryba, kodas - 188710061, adresas - Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimai įforminami raštu. Ji:

8.1. tvirtina ir keičia Gimnazijos  nuostatus;

8.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Gimnazijos vadovą;

8.3. priima sprendimą dėl  Gimnazijos buveinės pakeitimo;

8.4. priima sprendimą dėl  Gimnazijos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo, skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidavimo komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

8.5. priima sprendimą dėl Gimnazijos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

8.6. išduoda išankstinius sutikimus Gimnazijos patalpose steigti trečiųjų  asmenų buveines, taip pat išankstinius sutikimus naudotis Gimnazijos ir (ar) jos įsteigto fondo (filialo) pavadinimu (jo dalimi) ir (ar) adresu

8.7. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose, teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

9. Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimai įforminami raštu.

10.  Gimnazijos veiklos koordinatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyrius.

11. Gimnazijos adresas – Kovo 11-osios g. 21, LT- 27105 Grigiškės, Vilnius.

12. Švietimo įstaigos  grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

13. Švietimo įstaigos tipas – Gimnazija.

14. Gimnazijos  paskirtis – visų amžiaus tarpsnių vaikų ugdymas.

15. Mokymo kalba – lenkų, rusų.

16. Mokymosi formos:

16.1. grupinė mokymosi forma kasdieniu būdu;

16.2. pavienio mokymosi forma savarankišku būdu:

16.2.1. jei GKK mokiniui skiria mokymą namie;

16.2.2. jei nesusidaro laikinoji grupė pagal vidurinio ugdymo programą kasdieniu būdu atitinkamo dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio.

17. Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Vilniaus savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

18. Gimnazija vykdo neformaliojo vaikų švietimo, pradinio ugdymo, pradinio ugdymo individualizuotą, pagrindinio ugdymo,  pagrindinio ugdymo individualizuotą, akredituotą vidurinio ugdymo programas ir išduoda šiuos pasiekimus įteisinančius dokumentus: pažymėjimą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą, pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą, pradinio išsilavinimo pažymėjimą, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, brandos atestatą ir jo priedą arba pažymą. 

 

II. mokyklOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI,

FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ  DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

19. Gimnazijos veiklos sritis – švietimas.

20. Gimnazijos švietimo veiklos rūšys:

20.1. pagrindinės veiklos rūšys:

20.1.1. vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;

20.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

20.2.1. pagrindinis ugdymas, kodas  85.31.10;   

20.2.2. pradinis ugdymas, kodas  85.20.

20.2.3. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

20.2.4. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

20.2.5. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

20.2.6. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

20.2.7. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

21. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

21.1. maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

21.2. nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

21.3. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

21.4. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

21.5. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20.

22. Gimnazijos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi, profesinei  karjerai ir savarankiškam gyvenimui; ugdyti kiekvieno jaunuolio vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu žinių, savarankišku, atsakingu Lietuvos Respublikos piliečiu, lavinti dabartiniam gyvenimui svarbius jo komunikacinius gebėjimus, būtinus sėkmingai socialinei integracijai ir mokymuisi visą gyvenimą.

23. Gimnazijos veiklos uždaviniai:

23.1. parengti mokytis Gimnazijoje priešmokyklinio amžiaus vaikus;

23.2. teikti mokiniams kokybišką priešmokyklinį ugdymą, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą;

23.3. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

23.4. teikti priešmokyklinio amžiaus vaikams ir mokiniams reikiamą psichologinę, specialiąją pedagoginę, specialiąją, socialinę pedagoginę pagalbą;

23.5. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo (-si) aplinką.

23.6. puoselėti ugdytinių kūrybinius gebėjimus;

23.7. sudaryti sąlygas tobulėti tenkinant pažinimo poreikius ir mokantis visą gyvenimą, įgyti demokratijos ir pilietinius tradicijų pagrindus.

24. Gimnazija, įgyvendindama pavestus uždavinius vykdo šias funkcijas:

24.1. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis  priešmokyklinio ugdymo, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, išsilavinimo standartais, atsižvelgdama į Vilniaus savivaldybės švietimo strateginius planus, Gimnazijos  bendruomenės reikmes, taip pat į mokinių poreikius ir interesus, diferencijuoja ir individualizuoja ugdymo turinį;

24.2. rengia priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų, neformaliojo vaikų švietimo programas;

24.3. įgyvendina priešmokyklinio ugdymo, pradinio, pagrindinio ir akredituoto vidurinio ugdymo, pritaikytas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bei individualizuotas pradinio ir pagrindinio ugdymo, neformaliojo ugdymo vaikų švietimo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;

24.4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus;

24.5. išduoda mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, pritaikytas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bei individualizuotas pradinio ir pagrindinio ugdymo programas pasiekimus įteisinančius dokumentus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

24.6. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių toleranciją, dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą,  puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

24.7. teikia informacinę, psichologinę, karjeros planavimo, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, atlieka mokinių sveikatos priežiūrą, vykdo profesinį orientavimą ir užtikrina vaikui paskirtos minimalios priežiūros priemonių vykdymą;

24.8. įvertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

24.9. sudaro sąlygas mokiniams pasirinkti mokymosi lygį;

24.10. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ;

24.11. skatina ir sudaro sąlygas darbuotojams  kelti kvalifikaciją;

24.12. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

24.13. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;

24.14. organizuoja mokinių maitinimą Gimnazijoje;

24.15. atlieka prevencinį darbą siekiant užkirsti kelią azartiniams žaidimams, alkoholio, tabako bei narkotinių medžiagų vartojimui ar jų platinimui;

24.16. kuria Gimnaziją, kaip vietos bendruomenės kultūros ir informacijos židinį;

  24.17. bendradarbiauja su jos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis (sveikatos, kultūros, sporto, mokslo, švietimo, teisėsaugos, vaiko teisių apsaugos institucijomis ir kt.), vietos bendruomenės nariais, gali dalyvauti įvairiose programose ir projektuose;

24.18. viešai skelbia informaciją apie Gimnazijos veiklą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

24.19. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.


 
III. GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS TEISĖS ir pareigos

 

25. Gimnazija, siekdama veiklos tikslo, įgyvendindama jai pavesta tikslą ir  iškeltus uždavinius,  vykdydama jai priskirtas funkcijas,  turi teisę:

25.1. įgyvendinti formaliojo ir  neformaliojo švietimo programas;

25.2. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;

25.3. kurti naujus  mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

25.4. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

25.5. įgyvendinti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

25.6. stoti ir jungtis į asociacijas ir dalyvauti jų veikloje, jei tai neprieštarauja LR įstatymams;

25.7. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

25.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos teisės aktų suteiktomis teisėmis.

26. Gimnazijos pareiga užtikrinti:

26.1. sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

26.2. ugdymo programų vykdymą;

26.3. atvirumą vietos bendruomenei;

26.4. mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą;

26.5. geros kokybės švietimo ir ugdymo procesą.

27. Gimnazija įsipareigoja:

27.1. padėti asmeniui įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį,  technologinį raštingumą, dorinę ir pilietinę brandą, profesinės kompetencijos pradmenis;.

27.2. sudaryti sąlygas geros kokybės švietimui pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo ugdymo  programas;

27.3. tenkinti mokinio individualų ugdymo planą pagal Gimnazijos galimybes bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bendruosius ugdymo planus; 

27.4. teikti informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdyti mokinių sveikatos priežiūrą, vaiko minimalios priežiūros priemones;

27.5. užtikrinti atvirumą Gimnazijos bendruomenei, teisės aktų nustatyta tvarka teikti informaciją valstybės bei savivaldybės institucijoms, Gimnazijos bendruomenei apie ugdymo proceso organizavimą, vykdomas programas, mokymo formas, būdus ir metodus;

27.6. sudaryti sąlygas ne pamokų metu naudotis Gimnazijos biblioteka, kompiuteriais, sporto ir aktų salėmis Gimnazijos nustatyta tvarka;

  27.7. kurti aplinką, skatinančią mokinį domėtis, pažinti, tobulėti;

  27.8. ugdyti dorovines, tautines, pilietines bei patriotines nuostatas;

  27.9. drauge kurti taisykles bendram buvimui ir veiklai;

  27.10. objektyviai vertinti mokymosi pasiekimus ir elgesį;

  27.11. nuolat teikti informaciją tėvams arba globėjams apie mokinio ugdymosi sąlygas, pasiekimus ir elgesį;

  27.12. vykdyti rūkymo ir narkomanijos prevenciją, užkirsti kelią nusikalstamumui ir kitiems teisės pažeidimams;

27.13. užtikrinti ir vykdyti kitus Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatytus reikalavimus.

 

IV. GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

28. Gimnazijos veikla organizuojama pagal:

28.1. Gimnazijos strateginį planą, kuriam yra pritarusios Gimnazijos taryba ir Vilniaus miesto savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;

28.2. Gimnazijos metinę veiklos programą, kuriai yra pritarusios Gimnazijos taryba;

28.3. suderintą su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriumi Gimnazijos ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba ir mokytojų taryba.

  28.4. kitus Gimnazijos veiklą reguliuojančius ir teisės aktų nustatyta tvarka parengtus, suderintus ir patvirtintus dokumentus.

29. Gimnazijai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka.

30. Direktorius:

30.1. suderinęs su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu, tvirtina Gimnazijos vidaus struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

30.2. nustato Gimnazijos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojų bei struktūrinių padalinių vadovų veiklos sritis; 

  30.3. vadovauja Gimnazijos strateginio ir metinio veiklos planų rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Gimnazijos veiklą pavestoms funkcijoms vykdyti, uždaviniams įgyvendinti;

  30.4. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatyta tvarka pritariant Gimnazijos tarybai, tvirtina strateginį ir metinį Gimnazijos veiklos planus;

            30.3. tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Gimnazijos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

30.4. priima mokinius Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo(si) sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

30.5. vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėse nustato darbuotojų ir mokinių teises, pareigas bei atsakomybę:

30.6. suderinęs su Gimnazijos taryba, tvirtina Gimnazijos vidaus  darbo tvarkos taisykles; 

30.7. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;

30.8.  organizuoja ir koordinuoja Gimnazijos veiklą pavestoms funkcijoms vykdyti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Gimnazijos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

30.9. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir šių Nuostatų;

30.10. sudaro komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinę tarybą;

30.11. Gimnazijos vardu sudaro sutartis Gimnazijos funkcijoms vykdyti;

30.12. organizuoja Gimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

30.13. Lietuvos Respublikos teisės aktų ir šių Nuostatų nustatyta tvarka valdo, naudoja Gimnazijos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

30.14. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

30.15. inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

30.16. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir Gimnazijai teikiančiomis įstaigomis, aukštosiomis mokyklomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

30.17. atstovauja Gimnazijai kitose institucijose;

30.18. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamos statistinės ataskaitos ir ataskaitų rinkiniai būtų teisingi;

30.19. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Gimnazijos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

30.20. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti vykdyti direktoriaus pavaduotojams;

30.21. vykdo kitas teisės aktuose, Nuostatose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

31. Gimnazijos direktorius atsako už tai, kad Gimnazijoje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, už demokratinį Gimnazijos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų vykdymą, nustatytų tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Gimnazijos veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.

32. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Gimnazijos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

33. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojai savo darbe vadovaujasi švietimo įstatymu, Gimnazijos nuostatais, Gimnazijos vidaus tvarkos taisyklėmis  bei pareigybės aprašu.

 

V. GIMNAZIJOS SAVIVALDA

 

34. Gimnazijos taryba yra aukščiausioji Gimnazijos savivaldos institucija. Gimnazijos taryba telkia Gimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Gimnazijos valdymui, padeda spręsti Gimnazijai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems Gimnazijos interesams.

35. Gimnazijos taryba sudaroma lygiomis dalimis iš mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir mokinių. Gimnazijos tarybą sudaro 15 narių. Gimnazijos taryba renkama dvejiems metams.

36. Į Gimnazijos tarybą lygiomis dalimis (5+5+5) tėvus (globėjus, rūpintojus) renka visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius – deleguoja mokinių taryba.

37. Gimnazijos tarybos posėdžiai šaukiami esant reikalui, bet ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Tarybos posėdžius šaukia pirmininkas pagal poreikį, inicijuoti gali ir Gimnazijos direktorius arba tarybos nariai. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų narių balsų dauguma.  Gimnazijos direktorius negali būti Gimnazijos tarybos pirmininku, tarybos posėdžiuose jis gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

38. Gimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas Gimnazijos tarybos posėdyje.

39. Gimnazijos taryba:

39.1. teikia siūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

39.2. pritaria Gimnazijos strateginiam planui, metinei veiklos programai, ugdymo planams, Gimnazijos nuostatams, Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Gimnazijos direktoriaus;

39.3. teikia Gimnazijos direktoriui siūlymus dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo, priima sprendimą dėl Gimnazijos ugdymo plano pakeitimo;

39.4. svarsto Gimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatą, prižiūri Gimnazijos finansinę veiklą, atlieka visuotinę Gimnazijos valdymo priežiūrą;

39.5. išklauso Gimnazijos metines veiklos ir finansinę ataskaitas, teikia Gimnazijos direktoriui siūlymus dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo;

39.6. turi teisę gauti visą informaciją apie Gimnazijos veiklą;

39.7. gali sustabdyti kitų Gimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų  teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;

39.8. teikia Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai siūlymus dėl Gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

39.9. svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui;

39.10. teikia siūlymus dėl Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

39.11. svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.

40. Gimnazijos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

41. Gimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Gimnazijos bendruomenei.

42 Gimnazijos mokytojų metodinei veiklai organizuoti sudaromos mokytojų metodinės grupės ir Metodinė taryba.

43. Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių giminingų mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinė grupė planuoja ugdymo turinį: aptaria mokinių mokymosi poreikius ir susitaria dėl mokomųjų dalykų, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų galimos pasiūlos; atrenka, integruoja ir derina dalykų mokymo turinį; susitaria dėl ilgalaikių ir trumpalaikių mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos; parenka vadovėlius ir mokymo priemones, aptaria jų naudojimą; įvertina ugdymo procese mokinių sukauptą patyrimą; susitaria dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų; konsultuojasi tarpusavyje ir su švietimo pagalbos specialistais dėl specialiųjų poreikių mokinių ugdymo bendrosiose klasėse, pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikos; dalyvauja diagnozuojant mokinių pasiekimus; aptaria mokinių elgesio, jų lankomumo gerinimo, mokymosi krūvių optimalumo klausimus; dalijasi gerąja patirtimi; aptaria kvalifikacijos kėlimo poreikius, juos derina su Gimnazijos veiklos tikslais. Metodinės grupės keičiasi informacija ir bendradarbiauja su kitų mokyklų metodinėmis grupėms, teikia siūlymus Metodinei tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinės grupės veiklą  koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

44. Mokyklos metodinės tarybos nariai yra metodinių grupių vadovai. Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, inicijuoja pedagogikos naujovių  diegimą Gimnazijoje metodinių grupių bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis, prireikus vertina mokytojų metodinius darbus ir praktinę veiklą, nustato mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, teikia siūlymus metodinėms grupėms dėl veiklos tobulinimo, Gimnazijos direktoriui – dėl turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo. Metodinei tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas vadovas. Jos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

           45. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Gimnazijos dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros

specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

46. Mokytojų tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius.

47. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Gimnazijos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.

48. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais ir Gimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais.

49. Gimnazijos vaiko gerovės komisijos (toliau – Komisija) paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

50. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir šiais Nuostatais.

51. Gimnazijoje nuolat veikia Gimnazijos mokinių savivaldos institucija - Mokinių taryba.

Mokinių taryba formuojama rinkimų būdu dvejiems metams. Mokinių tarybą sudaro 1-3 mokiniai iš kiekvienos 9-12 klasės. Mokinių tarybos nariai  yra renkami mokyklos visuotiniame mokinių susirinkime.

52. Mokinių tarybai vadovauja savivaldos institucijos narių išrinktas vadovas - mokinių tarybos pirmininkas. Mokinių taryba inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymų dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, dalyvauja rengiant Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl institucijos veiklos organizavimo, deleguoja narius į Gimnazijos tarybą.

53. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldą sudaro visų tos klasės mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai). Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijai vadovauja susirinkimo išrinktas pirmininkas. Klasės mokinių tėvų (rūpintojų) savivaldos institucija aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį orientavimą, teikia siūlymus Gimnazijos tarybai ir direktoriui.

54. Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais Gimnazijos direktorius gali organizuoti klasių mokinių ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų vadovų pasitarimus.

 

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO

TVARKA, KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS  IR ATESTACIJA

 

55. Darbuotojai į darbą Gimnazijoje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

56. Gimnazijos darbuotojams už darbą mokoma Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

57. Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui bei mokytojai atestuojami ir kvalifikaciją kelia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir norminių teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII. GIMNAZIJOS, TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, 

FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR Mokyklos veiklos  priežiūra

 

58. Gimnazija valdo patikėjimo teise perduotą Vilniaus miesto savivaldybės turtą, jį naudoja ir juo disponuoja pagal Lietuvos Respublikos įstatymų, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų  nustatyta tvarką.

59. Gimnazijos lėšos:

59.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Vilniaus miesto savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

59.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

59.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

59.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

60. Lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

            61. Gimnazija buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansines ataskaitas tvarko Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Gimnazijos finansines operacijas atlieka Gimnazijos vyr. buhalterė. Buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.

            62. Gimnazijos buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko Gimnazijos vyr.  buhalterė.

63. Gimnazijos finansinė veikla kontroliuojama vadovaujantis Finansinės veiklos kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Gimnazijos direktoriaus įsakymu, Minimaliais finansų kontrolės reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu ir kitais teisės aktais.

64. Gimnazijos veiklos priežiūrą atlieka Vilniaus miesto savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus.

65. Kasmet atliekamas Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas.

 
VIII. VIEŠŲ PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

 

            66. Pranešimai, kuriuos pagal šiuos Nuostatus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus reikia paskelbti viešai, skelbiami Gimnazijos interneto svetainėje, prireikus teisės aktų nustatyta tvarka Gimnazijos savininko teises įgyvendinančios institucijos interneto svetainėje.

            67. Pranešimai apie Gimnazijos likvidavimą, reorganizavimą bei kitais Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų ir kituose įstatymuose numatytais atvejais įstatymų nustatyta tvarka ir terminais skelbiami viešai spaudoje (dienraštyje „Lietuvos rytas“) ir (ar) pranešama visiems įstatymų numatytiems asmenims pasirašytinai ir (ar) registruotu laišku. Pranešimuose turi būti nurodyta visa informacija, kurią pateikti reikalauja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

 

IX.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

68. Gimnazijos nuostatams, jų pakeitimams, papildymams pritaria Gimnazijos taryba, tvirtina Gimnazijos savininko teises įgyvendinanti institucija .

69. Gimnazijos nuostatai keičiami ir papildomi Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, Gimnazijos direktoriaus ar Gimnazijos tarybos iniciatyva.

70.  Gimnazija registruojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

71. Gimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

__________________________