Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks: 8-5-2432555
Adresas: Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El p.: rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

Darbo tvarkos taisyklės

 


 

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

 

 

I. BENDROJI  DALIS

 

1.1 Mokyklos darbo tvarkos taisyklės yra mokyklos bendruomenės darbą reglamentuojantis dokumentas.

1.2.Mokykla yra vaikų ugdymo įstaiga, teikianti bendrąjį pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą. Ji grindžia savo veiklą Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, mokyklos nuostatais.

1.3 Mokykla vadovaujasi Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintu bendruoju arba, nustatyta tvarka, suderintu individualiu ugdymo planu ir bendrosiomis programomis.

1.4. Mokyklai vadovauja direktorius. Mokyklos direktoriaus nesant (dėl komandiruotės, atostogų ar ligos) darbe jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

1.5 Mokykloje veikia savivaldos institucijos:

1.5.1.Mokyklos taryba - tai savarankiška mokyklos savivaldos institucija, kurios paskirtis teikti mokyklos administracijai pasiūlymus dėl veiklos gerinimo, mokyklos strateginio plano sudarymui, mokyklos nuostatų rengimui, metinės veiklos programos planavimui, darbo tvarkos taisyklių koregavimui.

1.5.2. Mokyklos  mokinių  savivalda ( pagal koncentrus) – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, kuri svarsto mokiniams aktualius mokyklos veiklos klausimus, atstovauja jiems priskirtose veiklos srityse atitinkamoms mokyklos mokinių interesų grupėms.

1.5.3 .Mokyklos  tėvų savivalda – savivaldos institucija,  atstovaujanti tėvų, mokinių interesams.  Tėvų savivalda realizuojama per klasių ir koncentrų tėvų savivaldos institucijas.Mokyklos lygmenyje tėvų savivalda realizuojama per MT,   į kurią atstovus renka koncentrų tėvų savivaldos institucijos.

1.6  Metodinė veikla mokyklose organizuojama per metodines grupes ir Metodinę tarybą. Mokyklos metodinė veikla užtikrina ugdymo kokybę ir jos nuolatinį gerinimą.

1.7.   Mokyklos bendruomenės nariai gali burtis į visuomenines nepolitines ir profesines organizacijas, savišvietos, kultūros grupes, įvairias sekcijas, būrelius, klubus, sąjungas.

 

 

 

II. BENDRIEJI STRUKTŪROS IR DARBO KLAUSIMAI

(Priedas Nr. 1)

2.1. MOKYKLOS DIREKTORIUS

2.1.1. Direktoriui tiesogiai pavaldūs: direktorės pavaduotojas ugdymui, ugdymo aprūpinimo skyriaus  vedėjai, veiklos stebėsenos poskyrio vedėja  . Direktorius organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja mokyklos veiklą tiesiogiai arba per direktoriaus pava­duotoją.

2.1.2. Direktorius yra atsakingas mokyklos tarybai ir tiesiogiai pavaldus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui.

2.1.3. Mokyklos  direktorių atviro konkurso būdu pareigoms skiria Vilniaus miesto savivaldybės taryba.

2.1.4. Mokyklos  direktorius skiriamas pareigoms neterminuotai ir iš jų atleidžiamas teisės aktų   nustatyta tvarka.

2.1.5.    Direktorius leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus. Įsa­kymai įforminami mokyklos  blanke, o įsakymais patvirtinti teisės aktai - su tvirtinimo žyma.

2.1.6. Mokyklos direktorius atsako už tvarką mokykloje ir už visą mokyklos veiklą. Jo teisėti nurodymai privalomi visiems mokyklos darbuotojams.

2.1.7.    Mokyklai šalies ir tarptautinėse organizacijose, kitose valstybės ar užsienio šalių institucijose ir įstaigose atstovauja direktorius arba direktoriaus pa­vaduotojas ugdymui bei  kiti įgalioti mokyklos darbuotojai.

2.2. MOKYKLOS STRUKTŪRA

2.2.1. Mokyklos organizacinę struktūrą ir pareigybių sąrašą nustato ir tvirtina direktorius. Didžiausią mokyklai leistiną pareigybių skaičių nu­stato mokyklos steigėjas, mokytojų skaičių lemia klasių komplektų ir mokinių skaičius.

2.2.2. Mokyklos administraciją sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pradinio ugdymo skyriaus vedėjas, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėjas, vidurinio ugdymo skyriaus vedėjas, neformaliojo ugdymo ir pagalbos skyriaus vedėjas, ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas..

2.2.3. Mokyklos ugdymo koncentrams (pradinio ugdymo skyrius, pagrindinio ugdymo skyrius, vidurinio ugdymo skyrius, neformaliojo ugdymo ir pagalbos skyrius) vadovauja skyrių vedėjai.  Jiems pavaldūs šiuose koncentruose dirbantys mokytojai, kiti mokyklos darbuotojai ir mokiniai.

2.2.4. Už mokyklos materialinį aprūpinimą,  raštinės, archyvo veiklą atsakinga  Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėja. Jai pavaldūs raštinės ir techniniai darbuotojai.

2.2.5. Mokyklos administracija dirba pagal pareigybinį aprašymą.

 

2.3. MOKYTOJŲ IR KITŲ SPECIALISTŲ PAREIGOS

 

2.3.1. Mokytojas ir kiti specialistai atlieka pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.

2.4. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

2.4.1. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui, skyriaus vedėjų, mokytojų, specialistų, bibliotekininkų, raštinės darbuo­tojų, techninių darbuotojų, pagalbinių darbininkų funkcijas, teises ir darbo organizavimą reglamentuoja di­rektoriaus įsakymu patvirtinti pareigybės aprašymai, instrukcijos.

2.4.2. Mokyklos darbuotojai asmeniškai atsako už savo funkcijų vykdymą ir už kokybišką savo darbo atlikimą.

2.4.3. Mokyklos direktoriaus sudarytos darbo grupės  kartu su pavaduotoja, skyriaus vedėjais rengia metinės veiklos programos ir metinio ugdymo plano projektus, strateginės veiklos plano projektą ir teikia mokyklos tarybai aprobuoti.

2.4.4.       Mokyklos direktorius metinę veiklos ataskaitą pateikia visuotiniame mokytojų  susirinki­me rugpjūčio mėn.

 

 

2.5. DOKUMENTŲ PASIRAŠYMAS

2.5.1. Mokyklos direktorius, o jam nesant (dėl komandiruotės, atostogų ar ligos) direktoriaus pavaduotojas ugdymui arba įsakymu paskirtas ugdymo skyriaus vedėjas, pasirašo įsakymus bei dokumentus, siunčiamus kitoms institucijoms, įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir piliečiams.

2.5.2. Finansinius dokumentus  pasirašo mokyklos direktorius, o jam nesant  tik pa­rašo teisę turintis asmuo. Ant finansinių dokumentų dedamas mokyklos herbinis antspaudas.

2.6. VADOVO NURODYMŲ IR SPRENDIMŲ VYKDYMAS

2.6.1.   Nurodymus ar sprendimus mokyklos direktorius įformina įsakymais, rezoliucijomis, kitokia rašytine ar žodine forma. Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui arba skyriaus vedėjai nurodymus ar sprendimus pateikia žodžiu arba rezoliucijomis ant gaunamų doku­mentų.

2.6.2. Rezoliucijoje nurodytų asmenų vengimas vykdyti nurodymus laikomas tar­nybiniu (drausminiu) nusižengimu, apie kurį atsakingas vykdytojas privalo informuoti rezoliuciją užrašiusį vadovą.

2.6.3.Tuo atveju, kai atsakingu vykdytoju paskiriamas pavaduotojas, atlikti darbą gali padėti jo kuruojami darbuotojai.

2.7. DOKUMENTŲ TVARKYMAS

2.7.1. Mokyklos dokumentus ir raštvedybą tvarko mokyklos sekretoriato vedėja pagal kiekvienais metais patvirtintą metinį dokumentų planą.

2.7.2. Mokyklos elektroniniu paštu gaunamus laiškus raštinės vedėja at­spausdina, užregistruoja ir jų gavimo dieną pateikia direktoriui (jam nesant - jį pavaduojančiam direktoriaus pavaduotojui ugdymui).

2.7.3. Mokyklos darbuotojai, tiesiogiai iš kitų institucijų ir organizacijų gavę mokyklai adresuotus dokumentus, juos nedelsiant privalo perduoti raštinės darbuoto­jams užregistruoti.

2.7.4. Mokyklos darbuotojai, turintys asmeninį elektroninio pašto adresą, į šiuo paštu gautus laiškus ar kito pobūdžio pranešimus atsako asmeniškai, o kai jie pagal savo kompetenciją negali priimti sprendimo dėl atsakymo, apie tai privalo informuoti direktoriaus pava­duotoją. arba savo skyriaus vedėją

2.7.5. Raštinės vedėja gautus dokumentus tą pačią arba kitą darbo dieną pateikia mokyklos direktoriui, o jam nesant - jį pavaduojančiam direktoriaus pavaduotojui arba skyriaus vedėjui.

2.7.6. Mokykos direktorius arba jį pavaduojantis direktoriaus pavaduotojas ugdymui, susipažinęs su dokumentais, užrašo rezoliuciją, kurioje nurodo vykdytoją/us dokumente keliamo/ų klausimo/ų sprendimo būdą/us, užduoties įvykdymo terminą ir grąžina dokumentus raštinės vedėjai.   

2.7.7. Raštinės vedėja tą pačią dieną šiuos dokumentus perduoda rezoliucijose  nurodytiems vykdytojams. Jei nurodymą turi vykdyti keli vykdytojai, pirmajam vykdytojui atiduodamas dokumento originalas, kitiems vykdytojams - dokumento kopijos. Jei dokumentai yra gauti iš steigėjo institucijos darbuotojų, vykdytojams  perduodamos šių dokumentų kopijos, o originalai įsegami į atitinkamas bylas sekretoriate.

2.7.8. Direktoriaus pasirašytus siunčiamus dokumentus raštinės vedėja registruoja, užrašydama reikalingus indeksus, ir išsiunčia adresatams. Šių dokumentų antrus vizuotus egzempliorius ji įsega į atitinkamą bylą sekretoriate.

2.8. DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS IR ARCHYVO TVARKYMAS

 

2.8.1.  Dokumentai segami į bylas, kurias tvarko raštinės darbuotojai, ir kiekvieną rudenį atitinkamai paruoštus dokumentus perduoda į archyvą.

2.8.2. Mokyklos archyvą tvarko raštinės vedėja Lietuvos archyvų departamento  prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

2.8.3. Naikinimui atrinkti dokumentai sukarpomi specialiu įrenginiu.

    

 

 

                                                                                             

III. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į PAREIGAS, PERKĖLIMAS Į KITAS PAREIGAS, ATLEIDIMAS IŠ PAREIGŲ, PAREIGŲ PAVADAVIMAS

3.1. Mokyklos darbuotojus priima į pareigas (darbą) arba atleidžia iš pareigų (darbo) mokyklos direktorius, o jam nesant (dėl komandiruotės, atostogų ar ligos) jį pavaduojantis asmuo, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

3.2.    Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai,  mokytojai, atitinkantys Švietimo įstatyme nustatytus reikalavimus, ir kiti specialistai į  pareigas priimami atviro konkurso būdu, sudarant su jais darbo sutartis raštu, vadovaujantis Darbo kodeksu, kitais teisės aktais. Pretendentai į darbą gali būti atrenkami ir asmeninio pokalbio būdu.

3.4.   Priimant į darbą, priimamasis dirbti privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą, medicininės patikros pažymėjimą ir, jei darbas reikalauja specialaus išsilavinimo, tai patvirtinančius dokumentus.

3.5.   Priimami dirbti pedagoginį darbą, privalo pateikti mokytojo kvalifikaciją, kvalifikacinę kategoriją patvirtinančius dokumentus.

3.6.  Sudarydamas darbo sutartį, darbdavys ar jo įgaliotas asmuo privalo supažindinti priimamą dirbti darbuotoją su jo būsimo darbo sąlygomis, mokyklos nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, kolektyvine sutartimi, pareigybės aprašu, saugos darbe ir sveikatos instrukcijomis ir kitais jo darbą reglamentuojančiais dokumentais.

3.7. Priimant į darbą, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu, mokyklos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis ir kolektyvine sutartimi.

3.8. Asmuo, priimtas dirbti mokykloje, supažindinamas pasirašytinai su šiomis  taisyklėmis, mokyklos nuostatais, pareigybės aprašymu, priešgaisrinės saugos bei saugos darbe reikalavimais, mokyklos bendruomenės narių ir kitų asmenų aptarna­vimo tvarka. Jam formuojama asmens byla ir išduodamas darbo pažy­mėjimas.

3.9. Darbuotojas gali būti perkeltas į kitas pareigas vadovaujantis Darbo kodeksu.

3.10. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo santykiai su mokykla pasibaigia Darbo kodekso nustatytais pagrindais.

3.11. Nutraukus darbo sutartį darbuotojas jo žinioje esančias bylas, nebaigtus tvarkyti dokumentus, materialines vertybes perduoda pagal perdavimo-priėmimo aktus asmeniui, užimsiančiam jo pareigas, o jei tokio nėra – direktoriaus paskirtam asmeniui. Perdavimo-priėmimo aktus tvirtina mokyklos direktorius. Darbuojas grąžina darbo pažymėjimą.

IV. DARBO IR POILSIO LAIKAS

 

4.1. Mokyklos darbuotojams darbo laikas nustatomas remiantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl darbo laiko nustatymo  valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose". Pedagoginiams darbuotojams darbo laikas fiksuojamas pamokų ir užsiėmimų tvarkaraščiuose. Pamokos pradedamos 9.00 val. ir baigiamos, kaip nurodyta tvarkaraštyje. Išimties tvarka darbo pradžios laikas gali būti nustatytas kitoks.

4.2.   Darbuotojams poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais, kitais teisiniais aktais. Derinant darbuotojų poilsio laiką su švenčių dienomis, poilsio dienos gali būti perkeltos atskiru Vyriau­sybės nutarimu.

4.3.  Mokykloje pamokos vyksta penkias dienas per savaitę. Šeštadienis ir sek­madienis - poilsio dienos.

4.4.   Pedagoginiams darbuotojams darbo valanda yra 60 min., iš kurių 45 min. yra tiesioginis darbas su mokiniais (35 min. – I kl.), pertraukų tarp pamokų trukmė ne trumpesnė negu 10 min., dvi pertraukos – po 20 min. Mokytojas mokinius privalo įleisti į kabinetą ne vėliau, kaip prieš 3 min. iki pamokos pradžios, o pasibaigus paskutinei klasės pamokai, palydėti mokinius į rūbinę.

4.5.      Darbuotojai turi laikytis p.4.4.  nustatyto darbo laiko režimo. Mokinių atostogų metu mokytojai ir specialistai dirba pagal jiems tarifikuotą laiką.

4.6. Draudčiama kviesti iš pamokos mokytojus ar moksleivius.

4.6.     Mokyklos darbuotojai, palikdami įstaigą tarnybos ar darbo tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norė­dami išvykti ne darbo tikslais mokyklos  darbuotojai turi gauti direktoriaus sutikimą.

4.7.    Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti budintį administracijos atstovą ir nurodyti vėlavimo ar  neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti jų paprašyti asmenys.

4.8.     Šalių susitarimu gali būti nustatytas atskiras darbuotojo darbo grafikas.

4.9.   Mokyklos darbuotojai ir mokiniai turi teisę darbo dienomis būti patalpose nuo 7.30 vai. iki 19.00 val. Esant būtinybei darbe užtrukti ilgesnį laiką, darbuotojas ar mokinys parašo prašymą di­rektoriui ir, jam sutikus, gauna atitinkamo pavyzdžio leidimą. Šis leidimas patei­kiamas pastato budėtojui,  kuris registruoja darbuotoją ar mokinį tam tikslui skirta­me žurnale, pažymėdamas atėjimo ir išėjimo laiką.

V.  DARBO UŽMOKESTIS

 

5.1. Mokyklos darbuotojų darbo užmokesčio tvarką ir sąlygas reglamentuoja Vy­riausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministerijos teisiniai aktai, kiti teisiniai do­kumentai.

5.2.      Darbo užmokestį sudaro:

1)    tarnybinis atlyginimas;

2) priedai;

3) priemokos.

5.3. Konkrečius mokykloje dirbančių pagal darbo sutartis darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientus bei kitas darbo užmokesčio sąlygas nustato direktorius, su­derinęs jas su steigėju.

5.4.  Darbo užmokestis mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį Darbo užmokestis už atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki prasidedant atostogoms.

VI.  DARBUOTOJŲ SKATINIMAS IR PAŠALPŲ SKYRIMAS

6.1  Už nepriekaištingą pareigų atlikimą darbuotojus mokyklos direktorius gali skatinti teisės aktų nustatyta tvarka.

6.2.  Mokyklos darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, skati­nami: 

·         padėka (žodžiu ar raštu);

·         vienkartine pinigine išmoka;

·         vardine dovana. 

6.3. Už ypatingus nuopelnus švietimo sistemoje darbuotojai gali būti siūlomi valstybės apdovanojimui gauti.

6.4. Darbuotojams skatinti skirtų vienkartinių piniginių išmokų mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės dokumentas „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobu­linimo".

6.5.  Darbuotojai už nepriekaištingą pareigų atlikimą skatinami šiais atvejais:

6.6. Kiekvienu atveju vienkartinė piniginė išmoka gali būti skiriama ne daugiau kaip kartą per metus ir negali viršyti 100 procentų nustatyto darbuotojo tarnybinio atlyginimo. Vienkartinė piniginė išmoka neskiriama darbuo­tojui, kuriam per paskutiniuosius 12 mėnesių paskirta tarnybinė (drausminė) nuo­bauda.

6.7.  Mokyklos darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių, šeimos narių ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, gali būti skiria­ma iki 5 BMA dydžio pašalpa teisės aktų nustatyta tvarka (jei skirtas finansavimas).

 

VII. DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

7.1.  Mokyklos darbuotojai už darbo drausmės pažeidimus traukiami drausminėn atsakomybėn.

7.2.  Už mokyklai padarytą materialinę žalą darbuotojai traukiami materialinėn atsakomybėn.

7.3.  Už tarnybinius nusižengimus ir darbo drausmės pažeidimus darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, gali būti skiriama viena iš šių drausminių nuobaudų:

·         Pastaba;

·         Papeikimas;

·         Griežtas papeikimas;

·         Atleidimas iš pareigų. 

7.4.  Su įsakymu apie drausminės nuobaudos skyrimą darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, supažindinamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Ligos ir atostogų lai­kotarpiai į šį terminą neįskaitomi.

7.5. Drausminės nuobaudos skyrimo ir galiojimo terminus, apskundimo tvarką bei panaikinimo sąlygas nustato Darbo kodeksas.

VIII. ANTSPAUDŲ NAUDOJIMAS

8.1. Mokyklos direktorius turi spaudą su Lietuvos Respublikos herbu, kurį saugo direktoriaus kabinete esančiame seife. Jis dedamas ant finansinių dokumentų, išsilavinimo pažymėjimų, kitų svarbių dokumentų.

8.2.  Mokyklos raštinės vedėjas turi spaudą su užrašu „RAŠTINĖ", kuris sau­gomas raštinėje esančiame seife. Jis dedamas ant pažymų ir siunčiamų dokumentų.

8.3. Mokykloje galimi šie spaudai: „Mokyklos biblioteka", „Direktoriaus pavaduotoja ugdymui", „Gaunami raštai", „Tvirtinu”, „Skyriaus vedėja”, „Kopija tikra”, „Dovana” ir asmeniniai specialisų spaudai. Už jų tinkamą naudojimą atsako juos turin­tys asmenys.

XI. TELEFONŲ NAUDOJIMAS

9.1. Telefonai mokykloje gali būti naudojami tik darbo reikalams.

X. BENDRIEJI DARBO TVARKOS REIKALAVIMAI

10.1. Siekiant, kad mokykla turėtų gerą įvaizdį, joje turi būti užtikrinta darbo drausmė, atidus dėmesys bendruomenės nariams ir pavyzdinė elgesio kultūra.

10.2  Kiekvienoje darbo vietoje (klasėse, kabinetuose, pagalbinėse patalpose) turi būti švaru ir tvarkinga.

10.3. Darbe turi būti vengiama nereikalingų konfliktų ir palaikoma dalykinė at­mosfera.

10.4. Mokyklos patalpose turi būti griežtai laikomasi priešgaisrinės saugos reika­lavimų ir neleidžiama rūkyti.

10.5.Visi darbuotojai privalo laikytis saugos ir sveikatos darbe reikalavimų, su kuriais jie su­pažindinami prieš pradedant darbą.

10.6. Mokyklos elektroniniais ryšiais, programine įranga, kanceliarinėmis ir kito­mis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

10.7. Mokytojai privalo analizuoti savo veiklą, apibendrinti mokinių ugdymo rezultatus, supažindinti su jais mokyklos vadovus, mokinius, jų tėvus (globėjus), tame tarpe ir per e-dienyną.

 

XI. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS. PILIEČIŲ IR KITŲ ASMENŲ APTARNAVIMAS, JŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS IR INTERESANTŲ PRIĖMIMAS                                          

11.1. Visuomenės informavimu apie mokyklos veiklą ir jos įvaizdžio formavimu rūpinasi direktorius. Jis atsakingas už informacijos apie mokyklos veiklą teikimą  žiniasklaidai, mokyklos steigėjui, veiklos aprašo skelbimą internete.     

11.2. Mokyklos bendruomenės nariai ir kiti asmenys priimami pagal direktoriaus  patvirtintą priėmimo laiką, jų prašymai ir skundai nagrinėjami vadovaujantis direktoriaus įsakymu.

11.3. Interesantus pagal funkcijų pasiskirstymą priima ir direktoriaus pavaduotojai, mokytojai, klasių auklėtojai ar kiti administracijos nariai.

11.4. Mokyklos  darbuotojai, bendraudami su interesantais, turi rodyti jiems dėmesį, būti mandagūs, atidūs ir, išsiaiškinę interesantų tikslus bei pageidavimus, jiems  padėti. Tuo atveju, jei darbuotojas negali išspręsti interesanto problemos, jis turi nurodyti kitą mokyklos darbuotoją, kuris gali padėti išspręsti problemą.

XII. DARBUOTOJŲ ELGESIO REIKALAVIMAI

12.1. Mokyklos darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja savo mokyklą, todėl turi būti vengiama intrigų, apkalbų, draudžiama skleisti asmens garbę ir orumą žemi­nančią informaciją, turi būti palaikoma dalykinė darbo atmosfera bei geri tarpusavio santykiai.

12.2.  Darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posa­kius.

12.3. Darbuotojų elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų el­gesio principų, draudžiamas ir baudžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XIII.      APRANGOS REIKALAVIMAI

 

13.1. Mokyklos darbuotojai gali dėvėti laisvo stiliaus, tvarkingą aprangą, tačiau  tokią, kuri nesukeltų mokinių ir jų tėvų neigiamos reakcijos.

 

XIV. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

14.1. Bendrieji reikalavimai

14.1.1 Atsakingai vykdo pagrindinę mokinio pareigą – stropiai mokosi, būna atidūs ir aktyvūs per pamokas, sąžiningai atlieka savarankiškas , kontrolines ir kitas užduotis.

14.1.2 Kasmet profilaktiškai tikrinasi sveikatą; susirgę ar susižeidę kreipiasi į mokyklos sveikatos priežiūros specialistą, klasės auklėtoją  ar mokytoją.

14.1.3. Ateina į mokyklą švariai, tvarkingai apsirengę, dėvi  mokyklinę uniformą. Sportinę aprangą ir avalynę naudoja tik kūno kultūros pamokose.

14.1.4. Drabužius ir kitus vertingus daiktus, telefonus palieka  namuose. (Už mobiliuosius telefonus ir vertingus daiktus atsako pats mokinys).

14.1.5. Laikosi švaros bei tvarkos visoje mokyklos teritorijoje: kabinetuose, koridoriuose, salėse, bibliotekoje, kieme ir užtikrina mokyklos turto saugumą.

14.1.6.  Laikosi saugaus elgesio ir priešgaisrinės saugos reikalavimų.

14.1.7. Nenaudoja fizinės (mušimas, stumdymas, spardymas ir pan.) ir emocinės (pravardžiavimas, grasinimas, ignoravimas ir pan.) prievartos; nereketuoja; nevartoja necenzūrinių žodžių; atsisako azartinių žaidimų ir reaguoja į budėtojų pastabas.

14.1.8. Informuoja auklėtoją, socialinį pedagogą, administraciją apie rengiamus ir/ar vykdomus nusikaltimus ir kitą draudžiamą veiklą.

14.1.9. Pamokoje nesinaudoja mobiliaisiais telefonais, ausinukais. Viešose vietose elgiasi mandagiai, kultūringai, garbingai atstovauja savo mokyklai. Savo elgesiu niekada nešokiruoja aplinkinių.

 

14.2. Mokinio elgesio taisyklės pamokoje

 

14.2.1. Atėjus į kabinetą pasisveikina su mokytoju ir bendramoksliais.

14.2.2. Stropiai mokosi, būna atidus ir aktyvus per pamokas, sąžiningai atlieka savarankiškas ir kontrolines užduotis.

14.2.3. Punktualiai atvyksta į visas pamokas, pasirinktus modulius ir papildomojo ugdymo užsiėmimus.

14.2.4. Į mokyklą atsineša tik mokymuisi reikalingas priemones. Už pradingusius daiktus mokykla neatsako.

14.2.5. Neatlikus namų darbų, nepasiruošus pamokai informuoja mokytoją prieš pamoką.

14.2.6. Rašo visus mokomojo dalyko plane numatytus kontrolinius darbus.

14.2.7. Elgiasi drausmingai, netrikdo pamokos rimties, reaguoja į mokytojo pastabas.

14.2.8. Dėl piktybinio naudojimosi telefonu pamokose mokytojas turi teisę telefoną iš mokinio paimti ir atiduoti tėvams.

14.2.9. Atleidimams nuo kūno kultūros pamokų galioja tik gydytojo išduota pažyma. Atleistieji nuo kūno kultūros privalo dalyvauti pamokose, tik ,atsižvelgiant į ligą, visai arba dalinai neatlieka užduočių.

14.2.10. Mokiniai, lankantys( arba baigę) sporto, dailės, muzikos studijas, pateikę atitinkamas pažymas ir tėvų prašymą, atleidžiami nuo atitinkamų pamokų lankymo. Mokykloje nustatyta tvarka šie mokiniai privalo atiskaityti dalyko mokytojui. Už šių mokinių saugumą pamokos metu atsako dalyko mokytojas.

14.2.11. Neatvykus mokiniui  į mokyklą/pamoką, tėvai informuoja klasės vadovą telefonu arba mokinys pateikia gydytojo pažymą. Išimties tvarka, jei  vaikas serga iki 5 kalendorinių dienų, tėvų pasirašytą patvirtinimą.

 

14.3. Bibliotekoje

 

14.3.1. Laikosi bibliotekoje nustatytos tvarkos ir taisyklių.

 

14.4. Renginiuose

 

14.4.1. Elgiasi drausmingai ir kultūringai.

14.4.2. Ateina laiku ir išeina tik pasibaigus renginiui.

14.4.3. Renginio metu nevaikšto, būna ten, kur nurodo organizatoriai.

14.4.4. Neužsiima pašaliniais darbais.

14.4.5. Norint atsivesti į mokyklos renginius asmenis, ne mokyklos bendruomenės narius, privalo gauti klasės auklėtojo arba mokyklos administracijos raštišką leidimą.

 

14.5. Valgykloje

 

14.5.1. Nusiplauna rankas.

14.5.2. Valgo valgykloje kultūringai ir netrukdo kitiems.

14.5.3. Pavalgęs nuneša indus į plovyklą.

14.5.4. Būna mandagus su valgyklos darbuotojomis ir bendraamžiais bei jaunesniais mokiniais.

14.5.5. Eilėje nesistumdo.

14.5.6. Neliečia svetimo maisto.

 

14.6. Per pertrauką

 

14.6.1. Lipdami laiptais ir eidami koridoriumi laikosi dešiniosios pusės.

14.6.2. Nestovi siaurose koridoriaus vietose, kad nesusidarytų spūstis.

14.6.3. Nebėgioja, su draugais bendrauja ramiu tonu, nešūkauja ir nekelia balso.

14.6.4. Nežaidžia azartinių žaidimų.

14.6.5. Pertraukų ir pamokų metu neišeina už mokyklos pastato teritorijos ribų.

14.6.6. Mokykloje, jos teritorijoje bei teritorijos prieigose nerūko, nevartoja svaigalų ir kvaišalų, nenaudoja pirotechnikos priemonių, nevartoja necenzūrinių žodžių.

14.6.7. Pagarbiai bendrauja su bendramoksliais, mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės       nariais.

14.6.8. Elgiasi taip, kad nebūtų pažeistas nė vieno bendruomenės nario saugumas.

 

14.7. Mokinių skatinimas ir drausminimas

 

14.7.1. Mokinių skatinimui taikomos šios priemonės:

- direktoriaus įsakymu pareikšta padėka mokiniui;

- padėka tėvams;

- apdovanojimas mokyklos Padėkos raštu;

- ekskursija.

14.7.2. Taikant skatinimo priemones, atsižvelgiama į kolektyvo nuomonę.

14.7.3. Mokinių drausminimo priemonės:

- direktoriaus įsakymu pareikšta nuobauda (įspėjimas, papeikimas);

- sutarties sąlygų vykdymo aptarimas su mokiniu, pakartotinai prasižengus – su tėvais;

- mokinio elgesio, lankomumo bei pažangumo svarstymas prevencinio darbo grupės posėdyje;

- visuotinio mokytojų susirinkimo sprendimu mokinio šalinimas iš mokyklos.

- prevencinis pokalbis

14.7.4. Padarius materialinę žalą mokyklai, ją atlyginti per 10 dienų (sutvarkyti ar užmokėti pinigus – už išmuštą langą, sugadintą durų užraktą, sulaužytą ar supjaustytą baldą, sudaužytą šviestuvą, langą, kitų įrenginių sugadinimą atlyginti pagal komisijos padarytą žalos įvertinimą).

14.7.5. Už įžūlų elgesį, chuliganizmą mokykloje ir trukdymą ugdymo procesui - įspėjimas. Už tą patį nusižengimą antrą kartą - papeikimas, mokinio elgesio svarstymas prevencinio darbo grupės posėdyje.

14.7.6. Už necenzūrinių žodžių vartojimą – įspėjimas. Už tą patį nusižengimą antrą kartą - papeikimas.

14.7.7. Už rūkymą mokyklos teritorijoje – papeikimas. Pakartotinai nusižengus, informuojamas  nepilnamečių reikalų inspektorius.

14.7.8. Už alkoholinių gėrimų, kvaišalų vartojimą mokykloje, atvykimą į mokyklą nuo jų apsvaigus – papeikimas , apie tai informuojami tėvai, nepilnamečių reikalų inspektorius.

14.7.9. Mokinys, turintis 16 metų, gavęs 3 papeikimus, šalinamas iš mokyklos.

14.7.10. Neleistina mokinius skatinti piniginėmis premijomis, bausti juos fizinėmis bausmėmis, statyti į kampą, pamokos metu išvaryti už durų.

14.7.11. Jei mokinys gauna nuobaudą ar paskatinimą, informuojami tėvai.

 

14.8. Mokinys privalo

 

14.8.1. Sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, mokyklos darbo tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.

14.8.2. Stropiai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius.

14.8.3. Mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų.

14.8.4. Laikytis LR įstatymų.

 

14.9. Priėmimo ir išvykimo tvarka

 

14.9.1. Moksleivių priėmimas ir išvykimas, klasių komplektavimas vykdomas vadovaujantis “Moksleivių priėmimo ir išvykimo, klasių komplektavimo tvarka.“

 

XV. BUDĖJIMO ORGANIZAVIMAS


15.1. Budėjimas mokykloje organizuojamas pagal mokyklos vadovybės sudarytą grafiką.

15.2. Budėjimui skiriami:

· mokyklos administracijos atstovai;

· pedagogai;

15.3. Budėjimo postai išdėstomi ten, kur yra didžiausia netikėtumų tikimybė.

15.4. Budintis pedagogas:

15.4.1. budėjimą privalo pradėti  8.45 val.;

15.4.2. budėjimo metu atsako už tvarką, drausmę ir moksleivių saugumą savo kontroliuojamoje teritorijoje.

15.5. Prasidėjus pamokoms, budėtojai užgesina šviesas koridoriuose, san. mazguose, patikrina, ar neatsukti vandens čiaupai ir tik tada eina į klasę. Tam skirtos dvi minutės.

15.6. Po pamokų budėtojai patikrina savo kontroliuojamas teritorijas ir apie padėtį informuoja budintį administratorių, pildo budėtojo lapą.

15.7. Budintiems mokytojams, aplaidžiai atliekantiems pareigas, laiku neatvykstantiems į budėjimo vietą ar pasitraukiantiems iš jos, taikomos drausminės nuobaudos.

 

 

 

 

 

 

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos visiems mokyklos darbuoto­jams.

16.2. Visi darbuotojai turi būti supažindinami su šiomis taisyklėmis pasirašytinai.

16.3. Darbuotojui, pažeidusiam šias taisykles, taikoma drausminė atsakomybė.

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA _________________________________________________

                                                         (darbuotojų darbo taryba)