Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks (8 5) 243 2555
Adresas Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El  paštas rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

GIS MOKYKLA "MANO ŽEMĖLAPIS LIETUVAI" PADĖKA

Jau antrus metus mūsų gimnazijos moksleiviai ir mokytojai dalyvauja uždarosios akcinės bendrovės „Hnit-Baltic“, Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA), Vilniaus universiteto Geomokslų instituto Kartografijos ir geoinformatikos katedros Lietuvos geografų draugijos bei Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuotame kūrybinių žemėlapių konkurse mokyklai „Mano žemėlapis Lietuvai“. Pradiniame etape daug diskutavome kokią temą rinksime, iš kokių informacinių šaltinių, savo klasės kelionių ar asmeninių, atrinksim medžiagą, kokias naudosime geoinformacines technologijas, teminius žemėlapius.

Pasitelkdamas visas savo įgytas ESRI ArcGIS Online žemėlapių pasakojimų ir kūrimų žinias, mokytojų patarimais, Maksimas Prusakovas (Ib gimn. kl) šiam konkursui parengė darbą - „UNESCO – nuo Baltijos iki Juodosios jūros“.

Ačiū Maksimui už norą mokytis, atrasti ir kurti, už galimybę visam pasauliui Lietuvos žemėlapyje palikti mūsų gimnazijos įrašą čia

https://gismokykla.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7d1601d9dd764074b3c1c99f7cef26e1

 

Geografijos ir fizinio ugdymo mokytoja Gražina

 

GIS MOKYKLA "MANO ŽEMĖLAPIS LIETUVAI" PADĖKOS


OLWEUS patyčių prevencijos programa

       Olweus programa yra įgyvendinama gimnazijoje, siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas. Programos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Programą mokyklose padeda įgyvendinti norvegų paruošti lietuvių instruktoriai, kurie dirba su mokyklos bendruomene institucijos, klasės bei individualiame lygmenyse. Į programos vykdymą taip pat įtraukiami pedagogai, klasės auklėtojai, specialistai, mokiniai ir jų tėvai. Mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų galimybės patyčioms atsirasti, mažėtų aukų kančios, ir gerėtų mokinių tarpusavio santykiai.

        Programos įdiegimas vienoje mokykloje trunka 18 mėnesių. Programoje dalyvaujančių mokyklų personalas yra apmokomas programos diegimo principų, aprūpinamas reikiama metodine medžiaga ir gauna reguliarias instruktoriaus konsultacijas.

          Tikėtina, kad įdiegus programą mokykloje mokytojai ir mokiniai gebės geriau pastebėti, atpažinti ir reaguoti į patyčias, padidės mokytojų kompetencija sprendžiant patyčių atvejus, pasikeis mokyklos bendruomenės narių nuostata į patyčių reiškinį, patobulės mokytojų bei mokinių įgūdžiai spręsti konfliktus bei problemines situacijas, mokytojai ir klasių auklėtojai įgys naujų kompetencijų. Šių pokyčių pasėkoje pagerės bendras mokyklos mikroklimatas, mokyklos bendruomenės narių santykiai.

Olweus Patyčių ir smurto prevencijos programos įgyvendinimo principai:
1. Patyčių stabdymas – suaugusiojo atsakomybė ir pareiga.
2. Mokytojai itin daug šilumos ir dėmesio skiria mokiniams, įsitraukia į jų veiklas.
3. Mokykloje yra susitarta dėl teisingų ir tvirtų ribų nepriimtinam elgesiui, ir kai jos pažeidžiamos, metodiškai naudojamos neagresyvios bausmės.
4. Kiekvieno mokyklos darbuotojo kompetencija – atpažinti patyčias bei gebėjimas tinkamai į jas reaguoti.

        Olweus Patyčių prevencijos programa – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa, veikianti trijose srityse: mokyklos, klasės, individo. Šiuo tikslu mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų patyčios, mažėtų aukų kančios, ir gerėtų mokinių tarpusavio santykiai, kad nebeatsirastų tokių problemų ateityje.

 

Gimnazijoje taikomos nuobaudų kopėčios

 

 1. Intervencija į situaciją ir korekcinis pokalbis, kurį vykdo darbuotojas, kuris pastebėjo netinkamą elgėsį - iškart po įvykio. Įvykio registravimas ,,Patyčių registravimo žurnale“ ir socialinio pedagogo ar klasės vadovo informavimas.
 2. Trumpas korekcinis pokalbis su dviems suaugusiais (vienas iš jų – klasės vadovas, kitas – matęs patyčių situaciją mokytojas, administracijos atstovas, švietimo pagalbos specialistas ar kitas darbuotojas). Reikalaujama liautis netinkamai elgtis bei informuojama apie tolimesnes pasekmes nesiliovus. Primenamos 4 taisyklės prieš patyčias. Individualus klasės vadovo pokalbis su mokiniu ir tėvais. Socialinis pedagogas ar klasės vadovas užpildo  ,,Patyčių atvejo protokolą“.
 3. Susitikimas su parsižengusio mokinio tėvais ar globėjais, klasės vadovu ir administracijos atstovu. Gimnazija reikalauja liautis netinkamai elgtis, sudaromas konkrečių veiksmų planas bei tolimesnio poveikio priemonės. Mokinys įpareigojamas lankyti socialinių įgūdžių ugdymo/elgesio korekcijos užsiėmimus tiesioginiu ar nuotoliniu būdu. Pagal poreikį teikti psichologo pagalbą skriaudikui ir skriaudiko aukai.
 4. Netinkamo elgesio svarstymas gimnazijos Vaiko gerovės komisijoje, dalyvaujant vienam iš mokinio tėvų ar globėjų, bei (esant reikalui) taikomų poveikio priemonių koregavimas. Vaiko gerovės komisijos siūlymas skirti nuobaudą raštu: pastabą, įspėjimą ar papeikimą (priklausomai nuo netinkamo elgesio pobūdžio).
 5. Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos posėdyje priimamas siūlymas kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės Vaiko gerovės komisiją dėl pasikartojančio ar nuolatinio smurtinio elgesio ar/ir patyčių. VGK siūlymas tėvams perkelti mokinius į kitą mokymosi įstaigą.
 6. Prašymas Vilniaus miesto savivaldybės Vaiko gerovės komisijai vaikui iki 16 metu skirti minimalią ar vidutinę priežiūrą.

 

OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) VYKDYMAS GRIGIŠKIŲ GIMNAZIJOJE

DALYVAVIMAS OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS VYKDYME  2020-2021 MOKSLO METAIS 

Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (toliau - OPKUS) yra  vadybos priemonė, kurios  tikslas -  išlaikyti  Olweus patyčių prevencijos programos (toliau – Olweus programa) nuostatas ir užtikrinti programoje taikomų priemonių tęstinumą. 

Mokykloje taikomos OPKUS priemonės reiškia sistemingą ir ilgalaikį požiūrį į patyčių prevenciją ir atitinka OPPP kokybės reikalavimus bei pačios mokyklos tikslus ir siekius, išdėstytus mokyklos kokybės plane. 

OPKUS turi būti integruota į visas įprastines mokyklos veiklas. Už integravimą atsakingi ir Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas, ir mokyklos vadovybė, tačiau pagrindinę atsakomybę vis dėlto priisima mokyklos vadovybė. Kokybės plano parengimas yra svarbi šio darbo dalis. 

Sėkmingai integravus OPKUS į bendrą mokyklos veiklą, ji ne tik tampa veiksminga patyčių prevencijos priemone, bet ir prisideda prie teigiamo mokyklos įvaizdžio kūrimo bendruomenėje.

 Pradedant įgyvendinti OPKUS, konsultacijų bei paramos galima kreiptis į Olweus programos  nacionalinės koordinavimo grupės atstovus, kurie koordinuoja OPKUS įgyvendinimą šalies mokyklose. Mokykla, įdiegusi OPKUS ir norinti tapti sertifikuota Olweus vardo mokykla, turėtų kreiptis į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą, kuris pasirūpins mokyklos audito organizavimu. 

OPKUS diegimas mokykloje:

 • Padeda išlaikyti mokykloje Olweus programos įgyvendinimo laikotarpiu pasiektus rezultatus; 
 • Sudaro prielaidas pasinaudoti mokyklos personalo kompetencijomis, įgytomis Olweus programos vykdymo metu; 
 • Padeda sistemingai vykdyti patyčių prevenciją; 
 • Suteikia galimybę atlikti mokinių apklausą Olweus klausimynu ir tokiu būdu stebėti patyčių lygio ir ypatumų kaitą mokykloje; 
 • Padeda telkti mokyklos bendruomenę imantis veiksmų kovai prieš patyčias bei leidžia įvertinti tų veiksmų efektyvumą.

 

OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS GRIGIŠKIŲ GIMNAZIJA

 

Olweus patyčių ir smurto prevencijos programos tikslas: sukurti saugią aplinką bei išmokyti mokyklos bendruomenę atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.

Kas yra patyčios?

Nuolatinis fizinės ir psichologinės jėgos panaudojimas, sąmoningai siekiant sužeisti ar įskaudinti kitą asmenį, kuris negali savęs apginti.

Trys elgesio kriterijai:

1. Agresyvus – tyčinis, ketinant užgauti ar įskaudinti.

2. Pasikartojantis – 2-3 kartus per mėnesį ar dažniau, tęsiasi ilgą laiką.

3. Jėgos persvara – skriaudėjas psichologiškai ar fiziškai stipresnis ir skriaudžiamasis negali apsiginti.

Patyčių priežastys

• Įgimtos savybės.

• Tėvų reagavimas: meilės, šilumos stoka.

• Tėvų pažeminimas ir fizinės bausmės.

• Tėvų priežiūros ir tvirtų elgesio ribų stoka.

• Nepastovi, išplėsta šeimos struktūra, nenustatyta tvarka.

Smurtinis elgesys žiniasklaidoje ir kompiuteriniuose žaidimuose.

Olweus programos patirtis pasaulyje

• Sukurta Skandinavijoje profesoriaus Dan Olweus.

• Paremta daugiau nei 35 metus trunkančiais tyrimais.

• Įgyvendinama ne tik Norvegijoje, bet ir visame pasaulyje – Airijoje, Anglijoje, Australijoje, Japonijoje, JAV, Olandijoje, Švedijoje, Vokietijoje.

• Pasaulyje pripažinta kaip efektyvi patyčių mažinimo programa.

• Programos įvertinimai rodo, kad po 1,5 metų Programoje dalyvaujančiose mokyklose Norvegijoje sumažėjo:

1. Patyčių mastas.

2. Mokinių muštynės, vogimas, chuliganiškas elgesys.

3. Pagerėjo tvarka klasėse.

4. Pasikeitė požiūris į mokyklą.

Kodėl reikalinga programa?

• Didžiulės ilgalaikės pasekmės:

1. Aukoms: pažeminimas, depresija, baimė, savęs nuvertinimas, mokyklos nelankymas, mintys apie savižudybę, smurtinės reakcijos.

2. Skriaudėjams: neretai tampa nusikaltėliais – vagia, chuliganiškai elgiasi, vartoja alkoholį.

3. Mokyklos sistemai: prarasta garbė ir pasitikėjimas, psichologinė atmosfera tampa agresyvi ir nesaugi.

• Reikalinga ilgalaikė programa, kuri įtrauktų visą mokyklos bendruomenę, ne vien mokytojus.

• Programa, kuri būtų taikoma visiems mokiniams, ne tik tiems, kurie patiria patyčias.

Olweus programa GIMNAZIJOJE

• 2015-2016 m. m. pradėta įgyvendinti Olweus patyčių prevencinė programa.

• Sertifikuota OLWEUS vardo mokykla 2018-2020 m. m. 

• Veiklos (priemonės), skirtos daugiausia suaugusiems (mokyklos personalas supažindinamas su programa).

• Kiekvieno mokyklos darbuotojo kompetencija – atpažinti patyčias bei gebėjimas į jas tinkamai reaguoti.

• Mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų patyčių, gerėtų mokinių tarpusavio santykiai.

• Mokykloje yra susitarta dėl nepriimtino elgesio teisingų ir tvirtų ribų: vedamos klasės valandėlės, nustatytos mokyklos ir klasės elgesio taisyklės.

Taisyklės, nukreiptos prieš patyčias 

1. Mes nesityčiosime iš kitų.

2. Mes stengsimės padėti tiems mokiniams, iš kurių tyčiojasi kiti.

3. Mes stengsimės bendrauti su tais, kuriuos atstumia kiti.

4. Jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje ir/arba namuose.

 

 Daugiau informacijos apie Olweus patyčių  prevencijos programą rasite ČIA. 


Detaliau »

PAJAUSK ŠOKIO RITMĄ ŠIRDIMI

        Mūsų gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai ir choreografijos vyresnioji mokytoja Anželika Klimaševskaja –Bartkevičienė dalyvauja projekte ,,Pajusk šokio ritmą širdimi".  Šis projektas yra paskelbtas uždaroje facebook grupėje PAJAUSK ŠOKIO RITMĄ ŠIRDIMI. Projektas startavo balandžio 20 d. ir  tęsis iki gegužės16 d..
        Priešmokyklinių „Žiniukų" „ir „Abėcėlės" grupų vaikai ir choreografijos vyresnioji mokytoja atliko šokio kompoziją ,,Šokių karuselė" pagal nežinomo autoriaus kūrinį ,,Iven polka".
Vaizdinę medžiagą sumontavo priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ana Bogdevičienė.
Šokį galite pamatyti paspaudus ČIA
Nuoroda į uždarą facebook grupės projektą:
 https://www.facebook.com/groups/274424707540505/

BALANDŽIO 6-OJI – SAUGAUS EISMO DIENA

              Saugaus eismo dienų, savaičių, kampanijų ar kitų minėjimų per metus įvyksta ne vienas ir ne du. Jungtinių Tautų saugumo keliuose savaitė bus minima gegužės 6–12 dienomis, spalio 13 dieną minima Europos saugaus eismo diena, Lietuvoje Saugaus eismo diena minima balandžio 6-ąją. Tai diena, skatinanti kiekvieną eisme dalyvaujantį asmenį atkreipti dėmesį į žmogaus gyvybę, sveikatą, būti atsakingam už savo elgesį kelyje. Daugiausia keliuose žūsta jaunų žmonių – nuo 15 iki 29 metų amžiaus. Mirtingumo rodiklis eismo įvykių metu taip pat priklauso ir nuo gyvenamosios vietos. Žmogaus organizmas yra lengvai pažeidžiamas, tad siekiama sukurti saugesnius kelius ir saugesnius automobilius, pasirinkti saugesnį greitį ir skatinti saugesnį eismo dalyvių elgesį.

              Saugokime, gerbkime ir rūpinkimės vieni kitais ne tik kartą per metus. Ne veltui kelių eismo taisyklėse yra nurodyta eismo dalyvių pareiga, kurią dažnai primirštame: eismo dalyvių elgesys grindžiamas savitarpio pagarba ir atsargumu.

        Gimnazijos „Aš saugus – dviratininkas“ būrelio komanda kviečia visus atnaujinti žinias ir išbandyti dviratininko vairuotojo KET testą

 

https://www.ketbilietai.lt/testas/ket-testas-dviracio-vairuotojams/


Paroda "Velykinės dekoracijos"

      Mūsų gimnazijos priešmokyklinės ugdymo grupės "ABĖCĖLĖ" vaikai kartu su pedagoge Valentina Pavliukovič dalyvavo Vilniaus saugaus miesto centro organizuojamoje Vilniaus miesto vaikų Aplinkosaugos kūrybinėje veikloje "Maži darbeliai gali tapti didelių darbų pradžia" ir buvo apdovanoti padėkomis. 

Tema: ""Velykinės dekoracijos". SVEIKINAME pedagogę ir mūsų vaikučius.

 

Darbelius galite pamatyti ČIA


Teatro ir muzikos festivalis " Vaikai - Vaikams"

 

SVEIKINAME

 

 

            2021 nuo kovo 1 dienos, vyko nuotolinis respublikinis vaikų ir jaunimo šokio, teatro ir muzikos festivalis " Vaikai - Vaikams" jame dalyvavo mūsų gimnazijos, 3a klasės mokinė Valerija Bertova. Už puikų pasirodymą buvo apdovanota padėka.