Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks (8 5) 243 2555
Adresas Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El  paštas rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

Ugdymas karjerai

Ugdymo karjerai, konsultavimo ir informavimo

darbo grupės sąrašas

 1. Jevgenija Petrucina –  socialinis pedagogas, grupės pirmininkė
 2. Lucija Chaleckaja - psichologė
 3. Svetlana Beneckienė – matematikos vyresn. mokytoja
 4. Nijolė Mačiulienė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
 5. Gražina Pleskevičiūtė - geografijos vyresn. mokytoja
 6. Jolanta Jodkienė – muzikos vyresnioji mokytoja.
 7. Karolina Veromej – anglų kalbos mokytoja
 8. Tatjana Biskupska – rusų kalbos vyresn.mokytoja
 9. Jelena Šuškevič - chemijos vyresn. mokytoja

              K o o r d i n u o j a mokinių profesinio informavimo ir konsultavimo darbo grupės veiklą  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Gaurytė.

 

               Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

         PASKIRTIS: padėti mokiniui sėkmingai planuoti savo karjerą. Kiekvienas mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

         Ugdymo karjerai  tikslas — sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi. 

 

UGDYMO KARJERAI, KONSULTAVIMO IR INFORMAVIMO 

DARBO GRUPĖS NARIŲ PAREIGOS

 

Darbo grupės narių

vardas, pavardė

Pareigos

Dalia Gaurytė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

    Koordinuoja darbo grupės veiklą;  

kiti bendrieji su  pradiniu, pagrindinių ir viduriniu ugdymu susiję klausimai.

Jevenija Petrucina -  socialinis pedagogas

   Darbo grupės pirmininkė, atsakinga už spec. poreikių mokinių ir jų tėvų konsultavimą ugdymo karjerai klausimais. Atsakinga už bendradarbiavimą su socialiniais partneriais profesinio orientavimo ir ugdymo karjerai klausimais.

Liucija Chaleckaja - psichologė

Atsakinga už savęs pažinimo kompetencijų ugdymą.

Tatjana Biskupska – rusų kalbos mokytoja, IV gimnazinės klasės vadovė

Atsakinga už IV klasės mokinių ir jų tėvų konsultavimą profesinio orientavimo ir ugdymo karjerai klausimais.

Nijolė Mačiulienė – lietuvių kalbos mokytoja, I b ir II b klasių vadovė

Atsakinga už Ib ir II b klasių mokinių ir jų tėvų konsultavimą profesinio orientavimo ir ugdymo karjerai klausimais.

 Jolanta Jodkienė – muzikos mokytoja,    I a gimnazinės klasės vadovė

Atsakinga už Ia klasės mokinių ir jų tėvų konsultavimą profesinio orientavimo ir ugdymo karjerai klausimais.

Svetlana Beneckienė – matematikos mokytoja, 8 a klasės vadovė

Atsakinga už  8 a  klasės mokinių ir jų tėvų konsultavimą profesinio orientavimo ir ugdymo karjerai klausimais.

Gražina Pleskevičiūtė – geografijos mokytoja, III b klasės vadovė

Atsakinga už  8 b  klasės mokinių ir jų tėvų konsultavimą profesinio orientavimo ir ugdymo karjerai klausimais.

Jelena Šuškevič – chemijos mokytoja, II a klasės vadovė

Atsakinga už  II a  klasės mokinių ir jų tėvų konsultavimą profesinio orientavimo ir ugdymo karjerai klausimais;

Karolina Veromej – anglų kalbos mokytoja, 8 c klasės vadovė Atsakinga už  8 c  klasės mokinių ir jų tėvų konsultavimą profesinio orientavimo ir ugdymo karjerai klausimais.

 

 Karjeros koordinatorė mokiniams padeda:

 • išsiaiškinti karjeros žingsnius, mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą;
 • išsiaiškinti, koks mokinio profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam labiausiai tinka;
 • rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės;
 • atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas;
 • susipažinti su studijų mokymo programomis, kryptimis, priėmimo tvarka;
 • susidaryti individualų ugdymosi planą;
 • rasti reikalingą informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

      Tėvams:

 • teikia informaciją apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu;
 • individualiai konsultuoja tėvus ir mokinius įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto).

       Klasių vadovams:

 • siūlo klasės valandėlių temas, supažindina su metodine ugdymo karjerai medžiaga;
 • organizuoja įvairias karjeros veiklas ugdytiniams;
 • konsultuoja įvairiais klausimais ugdymo karjerai tema.

        Kreipkis į karjeros koordinatorę jeigu: 

 • nori geriau pažinti save (interesus, vertybes, gebėjimus, stipriąsias puses ir t.t.);
 • nori geriau susipažinti su pasirinkta profesine sritimi;
 • turi minčių, naujų idėjų ir pasiūlymų.

 

 REKOMENDACIJOS KLASIŲ VADOVAMS 

1. Atkreipti dėmesį į kiekvieno vaiko asmeninį augimą, savęs pažinimą.

2. Organizuojant ir planuojant veiklas numatyti vaikų galimybes susipažinti su kuo įvairesnėmis profesijomis, jų atstovais, darbo specifika ir pobūdžiu.

3. Rekomenduojama išvykų/ekskursijų metu nurodyti profesinio veiklinimo tikslą.

4. 1-8 kl. mokiniai rengia karjeros planus ir juos sistemingai pildo. Karjeros planai saugomi klasių segtuvuose ugdymo karjerai koordinatorės kabinete.

       REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA:

 1. Metodinė medžiaga Mokytojo knyga.

Tai užduočių, klausimynų, bendravimo priemonė su mokiniais.

http://www.mukis.lt/lt/mokytojo_knyga.html

 1. Metodinė medžiaga Mokinio knyga.

Tai ugdymo karjerai skirtas pratybų sąsiuvinis, kuris gali būti pildomas siekiant išsiaiškinti savo polinkius, gebėjimus, asmenines savybes, profesijų pasaulio pažinimui. Nuorodoje galima rasti el. versiją. Galima naudoti ir atskiras užduotis.

Pastaba: rekomenduojama progimnazijų mokiniams ypatingą dėmesį skirti Savęs pažinimo temoms.

http://www.mukis.lt/lt/mokinio-knyga.html

 1. Klimašauskienė, S. Novikovienė, K. Žilienė (2015). Patarti negalima. Pasitikėti. Tėvams apie vaikus ir jų sprendimas.

https://urbsys.kaunas.lm.lt/joomla/images/2015-2016/patartinegalimapasitikti.pdf

 1. Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė

http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html

 1. 44 paruoštukai klasių valandėlėms ugdymo karjerai tematika (autorė R. Kliaugienė):

Pastaba: atkreipti dėmesį į temų aktualumą 5–8 kl. Akcentuoti Savęs pažinimo ir su asmeninio augimo stebėjimu, pažanga temas.

http://www.mukis.lt/lt/geroji_darbo_patirtis/ramunes-kliaugienes-medziaga.html

 1. Knygos ugdymui karjerai.

http://www.mukis.lt/lt/literaturos_sarasas.html

 1. Profesinio kryptingumo, savęs pažinimo ir gebėjimų nustatymo testai.

Pastaba: testai pateikti skyrelyje „Karjeros planavimo žingsniai“.

http://www.euroguidance.lt/

Pastaba: įvairūs testai (pvz., „ar jūs pakankamai tolerantiškas“).

http://www.karjeroscentras.lt/

 1. Profesijų pasaulio įvairovė.

Pastaba: Lietuvos profesijų klasifikatorius; iš svetainės galima patekti į kitus internetinius puslapius, susijusius su mokymusi ir darbu.

https://www.aikos.smm.lt/Puslapiai/Pradinis.aspx

Pastaba: el. knygų „Profesijų aplankas“, „Beveik šimtas profesijų Jums“, „Profesijų vadovas 2007“ versijos; skyrelis apie mokslą, darbą, karjerą „Tavo karjeros mokykla“. 

http://www.euroguidance.lt/

mukis eurosvietimo centrasaikos centras

PROFESINIO ORIENTAVIMO, KONSULTAVIMO, INFORMAVIMO IR UGDYMO KARJERAI 2019-2020 m.m. VEIKLOS PLANAS

 

 

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ GIMNAZIJOS UGDYMO KARJERAI TVARKOS APRAŠAS