Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks (8 5) 243 2555
Adresas Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El  paštas rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

Mokytojams

 

MOKYTOJŲ PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKOS APRAŠAS

 

           Aprašas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 101 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 03 21 nutarimu Nr. 301 „Dėl konkursinių pareigų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose sąrašo nustatymo ir konkurso pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2011 09 15 Nr. V-1680 „Dėl Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie laisvą mokytojo pareigybę paskelbimo, asmenų priėmimo dirbti mokytoju ir atleidimo tvarką.

2. Asmuo priimamas dirbti mokytoju atrankos būdu (pokalbis).

3. Aprašo tikslas – užtikrinti viešumą, palankias ir lygias galimybes dalyvauti atrankoje visiems asmenims, siekiantiems dirbti mokytoju; iš atrankoje dalyvaujančiųjų atrinkti tinkamiausią; užtikrinti teisės aktais pagrįstą mokytojų atleidimą iš pareigų.

4. Asmuo, siekiantis dirbti mokytoju (toliau – pretendentas), turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

5.  Priėmimo į pareigas atrankos būdu procedūra apima:

     5.1.  atrankos paskelbimą;

     5.2. dokumentų, kurie turi būti pateikti norint dalyvauti atrankoje, priėmimą;

     5.3. atrankos komisijos sudarymą;

    5.4. atranką;

    5.5. mokytoją į pareigas priimančio asmens (mokyklos direktoriaus) sprendimo (toliau vadinama – įsakymas) dėl priėmimo į pareigas.

6.   Asmuo laikomas priimtu į pareigas nuo mokyklos direktoriaus įsakyme dėl priėmimo į mokytojo pareigas nustatytos dienos.

 

II. Atrankos paskelbimas

 

7.   Mokytoją į pareigas priimantis mokyklos direktorius įsakymu skelbia atranką į mokytojo pareigas.

8.   Informacija apie laisvą mokytojo pareigybę skelbiama mokyklos interneto svetainėje (jos nesant – savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, dalyvių susirinkimo (savininko)) ir Darbo biržos interneto svetainėje. Skelbime nurodoma: mokyklos pavadinimas, pareigybės pavadinimas, darbo krūvis, darbo sutarties rūšis, kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti, dokumentai, kuriuos būtina pateikti, data, iki kurios pateikiami dokumentai (dokumentams priimti nustatomas 14 kalendorinių dienų terminas, įskaitant paskelbimo dieną) ir adresas, taip pat pateikiami pasiteiravimo telefonų numeriai, elektroninio pašto adresas ir kita reikalinga informacija.

 

 

III. Dokumentų priėmimas

 

9.    Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

  1.  prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. gyvenimo aprašymą (CV);
  5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);
  6. pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);
  7. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

10.   Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

11.   Jeigu pretendentai pateikia dokumentus asmeniškai, nurodytų dokumentų originalus, sutikrinusi su pateiktomis kopijomis, mokyklos raštinės vedėja grąžina pretendentui dokumentų priėmimo metu.

12.   Dokumentai registruojami gaunamų dokumentų registravimo žurnale

 

IV. Atrankos komisijos sudarymas ir pretendentų atranka

 

13.   Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, kviečiami į pokalbį.

14.   Atrankai vykdyti sudaroma atrankos komisija.

15.   Atrankoje dalyvauja ne daugiau kaip trys mokyklos tarybos atstovai (mokytojų, tėvų, mokinių ne jaunesnių kaip 16 metų) stebėtojo teisėmis.

16.   Komisija sudaroma mokyklos direktoriaus įsakymu.

17.   Komisija sudaroma ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki atrankos. Komisijos narys gali būti pakeistas ir pretendentų atrankos dieną.

18.   Komisiją turi sudaryti ne mažiau kaip 3 nariai. Mokykloje yra darbuotojų atstovai (darbo taryba), vienas iš komisijos narių gali būti skiriamas jų teikimu.

19.   Įsakyme dėl komisijos sudarymo nurodomi komisijos pirmininkas, kiti komisijos nariai ir komisijos sekretorius. Komisijos sekretorius nėra komisijos narys.

20.   Mokyklos direktorius, pasikalbėjęs su visais pretendentais, išklausęs komisijos narių ir stebėtojų nuomones, priima sprendimą ir apie jį informuoja pretendentus.

21.   Apie atrankos rezultatus pretendentai informuojami per 1 dieną nuo įvykusios atrankos dienos.

22.   Atrankos rezultatai įforminami protokolu.

 

 

V. Baigiamosios nuostatos

 

23.   Su atranką laimėjusiu asmeniu sudaroma darbo sutartis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) nustatyta tvarka.

24.   Mokytojai atleidžiami iš pareigų Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.