Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks (8 5) 243 2555
Adresas Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El  paštas rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

Vertinimo tvarka

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ GIMNAZIJOS

MOKINIŲ ATSISKAITOMŲJŲ DARBŲ RAŠYMO REGLAMENTAVIMO,

 PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO

 

          Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) parengtas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V-325 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-466 redakcija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-767 redakcija, 2017 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V-78, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-554 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo aptvirtinimo“ pakeitimu). Aprašas dera su gimnazijos keliamais ugdymo tikslais, ugdymo proceso organizavimu ir yra gimnazijos ugdymo turinio dalis.

      Vertinimas planuojamas kartu su ugdymo procesu, ilgalaikiuose ir trumpalaikiuose planuose. Mokytojas, vadovaudamasis Bendrųjų programų reikalavimais, atsižvelgdamas į dalyko mokymo specifiką, mokinių pasiekimus, patirtį ir galimybes, ilgalaikiuose planuose pateikia dalyko vertinimo tvarką.

        Mokytojai savo dalyko metodinėje grupėje aptaria, suderina ir aprobuoja dalyko vertinimo tvarką, vertinimo kriterijus, metodus ir formas. Per pirmąją savo dalyko pamoką rugsėjo mėnesį mokinius supažindina su savo dalyko ilgalaikiu planu, modulio, pasirenkamojo dalyko programa, mokinių mokymosi pasiekimų informacijos kaupimo ir jos fiksavimo sistema, aptaria vertinimo kriterijus, metodus ir formas, supažindina su kriterijais, kuriais vadovaudamasis rašo sudėtinius pažymius. Dalykų mokytojai nuolat informuoja mokinius, kurios veiklos bus vertinamos, kokį vertinimą rašo, kada vertinimo informacija bus konvertuojama į sudėtinį pažymį. 

      Kabinete skelbimų lentoje pateikia informaciją apie taikomą dalyko vertinimo metodiką.

 

 

MOKINIŲ ATSISKAITOMŲJŲ DARBŲ RAŠYMO REGLAMENTAVIMO PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS