Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Vilniaus savivaldybės
Grigiškių gimnazija
Kalba:  ltruenpl
Tel./faks (8 5) 243 2555
Adresas Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės, Vilniaus m. sav.
El  paštas rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt
 
Kraunasi...

Kokybės krepšelis

Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“.

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

 

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

 

Kokybės krepšelis – tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Plačiau

 

„Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planas.

„Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo koreguotas 2021-2022 m.m. planas


Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ savivaldybės ir mokyklos sutartis.

 

PROJEKTO "KOKYBĖS KREPŠELIS" VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA

 

GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS

 

VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 2020-2021 MOKSLO METAIS

 

Kokybės krepšelio ataskaita už 2020-2021 m.m. I pusmetį

           

2021 m. sausio men.   

            Vienas iš gimnazijos veiklos tobulinimo uždavinių - Tobulinti pradinių ir 5-8 klasių mokinių skaitymo gebėjimų įgūdžius. Sausio 5 d. nuotoliniu būdu 25 mokytojų komanda dalyvavo seminare „Skaitymo kompetencijų ir mąstymo gebėjimų ugdymas". Seminare dalyvavo priešmokyklinės grupės mokytojai, pradinių klasių mokytojai, gimtųjų kalbų (rusų ir lenkų), lietuvių kalbos mokytojai bei mokytojų padėjėjai. Skaitymo gebėjimų ugdymas – vienas svarbiausių kalbinio ugdymo s etapų, nes nuo jo priklauso mokinių gebėjimas ugdytis ir pajusti mokymosi sėkmę. Seminaro metu mokytojai sužinojo ir apie skaitymo sutrikimų priežastis, jų nustatymą bei kokią pagalbą suteikti mokiniams, turintiems skaitymo sutrikimų. Grįžę į mokyklą mokiniai galės pasidžiaugti naujomis įdomiomis knygomis. Bibliotekos fondas praturtintas  156 knygomis lietuvių kalba, kurios jau laukia savo skaitytojų. Taip pat nupirkti baldai „Jaunojo skaitytojo“ kampeliui įrengti.

         Nuo II pusmečio 3 ir 4 klasių mokiniams įvestas naujas mokomasis dalykas – informacinės technologijos, siekiant ugdyti mokinių kompiuterinį raštingumą. 5a ir 8a klasių mokiniai yra dalijami į grupes pagal gebėjimus per matematikos 1 savaitinę pamoką, mokymosi pagalbai teikti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 m. gruodžio men.   

      Įgyvendinant projekto „Kokybės krepšelis“ gimnazijos veiklos tobulinimo planą gruodžio 30 d. nuotoliniu būdu vyko mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminaras  „Mokymosi savivaldumas“. Tai antrasis programos „Mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimas didinant atsakomybę už išmokimą“ seminaras. Seminaro metu buvo aptarta savivaldaus mokymosi svarba. Lektorius V. Tamašauskas pasidalino patarimais,  kaip mokyti mokinį pažinti savo mokymąsi, kaip padėti mokiniui augti, į ką reikėtų atkreipti dėmesį planuojant pamoką. Seminare dalyvavo 50 gimnazijos mokytojų.

 

2020 m. spalio mėn.

            Spalio mėnesį pradėtos įgyvendinti projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos gimnazijoje. Siekiant formuoti mokinių mokėjimo mokytis įgūdžius naudojant skaitmenines aplinkas, pradinių klasių mokiniams nupirktos EMA elektroninės mokymosi aplinkos 2020-2021 m.m. licencijos: 1-4 klasių mokiniams: lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo, 3-4 klasių mokiniams – informatikos. 5-8 klasių mokiniams ir šiose klasėse dirbantiems mokytojams nupirktos EDUKA elektroninės mokymosi aplinkos 2020-2021 m.m. licencijos.

        Spalio 29 d. 55 gimnazijos mokytojai nuotoliniu būdu dalyvavo pirmame 40 val. programos „Mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimas didinant atsakomybę už išmokimą“ seminare  „Šiuolaikinio ugdymo tendencijos siekiant kiekvieno mokinio pažangos". Dalyviai susipažino su šiuolaikinės mokymosi paradigmos požymiais, šiuolaikinės pamokos aspektais pagal „Geros mokyklos koncepcijos“ nuostatas ir jų atpažinimu bei vertinimu pamokoje,  į mokymąsi orientuotomis strategijomis ir metodais.  Seminaro lektorė L. Gudaitė taip pat pristatė platformos „IQESonline“ galimybes įsivertinant ir tobulinant pamokos kokybę, pademonstravo, kokios yra duomenų analizės ir interpretacijos galimybės. Įgytas žinias mokytojai taikys savo praktinėje veikloje.

 

Gimnazijoje įgyvendintas projektas „Kokybės krepšelis”

 

Nuo 2020 m. Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija dalyvavo Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybių bendrai finansuojamame projekte „Kokybės krepšelis“. Projektą įgyvendino Nacionalinė švietimo agentūra kartu su Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Pirmiausia buvo parengtas ir su steigėju bei Nacionaline švietimo agentūra suderintas gimnazijos veiklos tobulinimo planas. Išsikeltas tikslas – pagerinti 1 – 8 klasių mokinių pasiekimus. Tikslui pasiekti iškelti uždaviniai: mokinių mokėjimo mokytis įgūdžių ugdymas, aktyvaus mokinių mokymosi skatinimas, mokinių kūrybiškumo ugdymas naudojant šiuolaikines ugdymo priemones ir aplinkas, mokinių skaitymo įgūdžių tobulinimas.

Gimnazijos mokytojai dalyvavo  kvalifikacijos tobulinimo programoje „Mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimas didinant atsakomybę už išmokimą“,  savivaldaus mokymo(si), aktyvinančių metodų bei išmaniųjų technologijų naudojimo ugdymo procese temomis, pagilino žinias, įgijo kompetencijų. Pradinių klasių, gimtųjų ir lietuvių kalbos mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai žinias pagilino seminare „Skaitymo kompetencijų ir mąstymo gebėjimų ugdymas“. Grupė pradinių klasių mokytojų pasisėmė patirties apie STEAM laboratorijos panaudojimo galimybes ankstyvajame gamtamoksliniame ugdyme Vilniaus Šeškinės pradinėje mokykloje.  2021 m. ir 2022 m. birželį vyko gimnazijos mokytojų patirties sklaidos renginiai „Kolega kolegai“. Mokytojai pranešėjai pasidalino savo patirtimi su kolegomis, pristatė sėkmingai taikytus mokymo(si) būdus, padedančius siekti geresnių  ugdymosi rezultatų, supažindino su mokinių vykdytais projektais bei jų rezultatais. Taip pat mokytojai susipažino su priemonėmis, įrenginiais, nupirktais įgyvendinant projektą „Kokybės krepšelis“ planą, bei jų panaudojimo ugdymo procese galimybėmis. Mokytojų atsiliepimai parodė, kad renginys buvo labai naudingas, informatyvus; mokytojai išreiškė pageidavimą pasimokyti iš savo kolegų  praktikoje taikyti pristatytus įrankius.

Per dvejus metus gimnazijoje buvo stiprinama mokymo(si) pagalba: nuo 2021 m. sausio 3 ir 4 klasių mokiniai pradėjo mokytis naujo dalyko – informacinių technologijų, 2020-2021 m.m. II pusmetyje dvi didelės klasės (5a ir 8a) per vieną savaitinę matematikos pamoką buvo padalintos į grupes pagal mokinių gebėjimus. Nuo 2021-2022 m.m. siekiant padėti mokiniams įveikti teksto skaitymo ir suvokimo gimtąja ir/ar lietuvių kalba sunkumus, įsteigtas konsultacinis centras, kuriame buvo teikiama pagalba 2-4 klasių mokiniams (vyko rusų, lenkų, lietuvių kalbos konsultacijos).

„Kokybės krepšelio“ lėšos užtikrino galimybes pagerinti mokinių mokymosi ir mokytojų darbo sąlygas kabinetuose: įrengta pradinių klasių STEAM laboratorija, dar viena kompiuterinė klasė, nupirkti interaktyvūs ekranai, lentos, stacionarūs ir nešiojami kompiuteriai, įsigytos licencijos skaitmeninio mokymo platformoms (EMA ir EDUKA). Įsigytos ir mokinių kūrybiškumui ugdyti naudojamos šiuolaikinės priemonės technologijų, dailės, gamtos mokslų pamokose (žiedimo staklės, presas grafikai, mokymosi priemonių rinkiniai chemijos, biologijos, fizikos laboratorijoms).

Gimnazijoje neseniai buvo įrengta FabLab laboratorija. „Kokybės krepšelis“ leido padėti formuoti mokinių kūrybiškumo, modeliavimo ir projektavimo įgūdžius, naudojant FabLab laboratoriją bei įtraukiant mokinius į praktinę veiklą – gimnazijos erdvių atnaujinimą (sukurtos edukacinės aplinkos pradinių klasių koridoriuose, suprojektuoti ir pagaminti baldai, kitos priemonės, naudojamos ugdymo procese).

Gimnazijoje didelis dėmesys skiriamas mokinių verslumo įgūdžių tobulinimui: kuriamos jaunosios bendrovės, mokiniai dalyvauja projektuose, stovyklose, vyksta glaudus bendradarbiavimas su FabLab. Projekto „Kokybės krepšelis“ leido gimnazijoje išbandyti naują veiklą – vienos savaitės  5 – 8 klasių mokinių vasaros verslumo ugdymo stovyklos organizavimą. Stovykla iškart sulaukė didelio mokinių bei jų tėvų susidomėjimo. Visos stovyklos veiklos buvo orientuotos į mokinių kompetencijų ugdymą: verslumą, kūrybiškumą, išradingumą, iniciatyvumą, atsakingumą, komunikabilumą, darbą komandoje, pasitikėjimą savimi. Gimnazijos mokytojai Svetlana Beneckienė ir Vitalijus Romanovskis pristatė šią gimnazijos inicijuotą veiklą projekto „Kokybės krepšelis“ gerosios patirties sklaidos renginyje kitoms Lietuvoms mokykloms, dalyvaujančioms projekte.

Gimnazijos bibliotekos skaitykloje įrengtas jaukus „Jaunojo skaitytojo kampelis“. Bibliotekos fondą papildė naujos knygos rusų, lenkų ir lietuvių kalba. Koridoriuose įrengtos mobiliosios bibliotekos.

Projektas „Kokybės krepšelis“ gimnazijoje įgyvendintas sėkmingai: pasiekti visi kokybiniai rodikliai, kai kurie iš jų net viršyti.